Search This Blog

Saturday, 10 September 2011

Main Page UK Visa Spouse– Marriage Visas Step-By-Step

UK Visa Spouse Visa, Marriage Visa, Civil Partner, Unmarred partner, Same-sex Partner, Dependent Child, dependent Relative– Main page
 ลำดับขั้นตอนการขอวีซ่าติดตามคู่สมรส (Spouse Visas) – วีซ่าคู่หมั้น (Marriage visa)
บทความโดย Aphrodite
บทความนี้เขียนขึ้นมาเพื่อให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับวีซ่าติดตามโยกย้ายถิ่นฐานตามครอบครัว Settlement Visas เหมาะสำหรับชาวไทย ที่ถือสัญชาติไทย และกำลังจะยื่นคำร้อง ขอวีซ่าเพื่อติดตามคู่สมรส คู่ชีวิตที่ไม่ได้แต่งงาน คู่หมั้น  หรือสมาชิกในครอบครัว เช่น ลูกติดตามแม่ หรือพ่อแม่ที่ชราติดตามลูกมาอาศัยในสหราชอาณาจักร
บทความนี้สำหรับคนไทยไม่ว่าเพศใดที่มีแฟน กำลังจะแต่งงาน แต่งงานแล้ว หรืออยู่กินฉันสามีภรรยา (เรียกว่า partner)กับหนุ่มบริติช แล้วต้องการขอวีซ่าเพื่อมาอาศัยในสหราชอาณาจักรในฐานะคู่สมรสหรือพาร์ทเนอร์ ในสหราชอาณาจักร คุณต้องขอวีซ่าที่อยู่ในหมวด Settlement Visas ซึ่งมีประเภทย่อย อีก 2 ประเภทคือ Spouse Visa วีซ่าติดตามคู่สมรส กับ Marriage Visa วีซ่าแต่งงานหรือวีซ่าคู่หมั้น
-          Spouse Visa เหมาะกับ ผู้ที่กำลังจะจดทะเบียนสมรสหรือจดทะเบียนสมรสแล้วที่เมืองไทยก่อนขอวีซ่า ผู้ที่อยู่กันกันฉันสามีภรรยาแต่ไม่ได้จดทะเบียนก็สามารถขอวีซ่านี้ ในฐานะ Unmarried  Partner ส่วนคู่สมรสเพศเดียวกัน เรียกว่า แต่หากยังไม่ได้จดทะเบียนสมรส คุณคือ Unmarried – same-sex Partner
-          Marriage Visa เหมาะกับ ผู้ที่ต้องการมาจดทะเบียนสมรสที่สหราชอาณาจักรกับคู่หมั้น ทั้งคู่หมั้นที่ต่างเพศและเพศเดียวกัน
ประกาศ จากวันที่ 14 มิถุนายน 2555 
 ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2555 เป็นต้นไป คนไทยที่ต้องการขอวีซ่าเพื่อติดตามคู่สมรสหรือครอบครัว พำนักในสหราชอาณาจักรโดยใช้วีซ่าประเภทคู่สมรส คู่ชีวิตและ คู่หมั้น(แต่งงาน) และลูกติดตามแม่ จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
-          1. รายได้ขั้นต่ำของผู้รับรอง(สปอนเซอร์)มาใช้ สปอนเซอร์ ส่วนใหญ่จะเป็นคู่หมั้น พาร์ทเนอร์ หรือคู่สมรส หรือคู่ชีวิตเพศเดียวกันที่ประสงค์ จะจดทะเบียนรับรองการอยู่ร่วมกัน ต้องมีรายได้ขั้นต่ำเริ่มต้นที่ 18,600 ปอนด์ หากประสงค์จะนำเด็กติดตามไปด้วย 1 คน ผู้รับรองต้องมีรายได้ขั้นต่ำ 22,400 ปอนด์ แต่ในกรณีที่ต้องการนำเด็กติดตามไปด้วยมากกว่า 1 คน ผู้รับรองจะต้องมีรายได้ขั้นต่ำเพิ่มขึ้นอีก2,400 ปอนด์ต่อเด็ก 1คน
-          2. ต้องทำ Casework guidance เพื่อเป็นตัวพิจารณาวีซ่าด้วยการใช้ปัจจัยต่างๆ เพื่อประเมินความสัมพันธ์ว่า เป็นความสัมพันธ์ที่แท้จริง โดยท่านต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และขึ้นตอนดังต่อไปนี้
-            2.1 ขยายระยะเวลาในการพักอาศัยในสหราชอาณาจักร (Probation Period) เพื่อพิสูจน์ว่าเป็นความสัมพันธ์อันแท้ จริงก่อนได้รับสิทธิ์ขอพำนักอาศัยถาวรสำหรับคู่สมรสและคู่ชีวิต (Indefinite Leave to Remain – ILR) จาก 2 ปีเป็น 5ปีในกรณีที่ได้รับการอนุมัติวีซ่า หมายความว่า หากคุณขอวีซ่าติดตามคู่สมรสมา คุณจะได้วีซ่าที่มีระยะเวลา 5 ปี จากที่เคยได้ 2 ปี 3 เดือน และคิดว่าเช่นเดียวกันกับวีซ่าแต่งงาน(คู่หมั้น) และวีซ่าพาร์ทเนอร์ทั้งต่างเพศและเพศเดียวกัน
-            2.2  ยกเลิกสิทธิในการขอพำนักถาวรได้ทันทีของคู่สมรสและคู่ชีวิต กรณีอาศัยอยู่ด้วยกันนอกสหราชอาณาจักรตั้งแต่ 4ปีขึ้นไป
-          3. แบบฟอร์มที่ใช้ขอวีซ่า Spouse, Marriage, Unmarried Partner, Civil 9same sex) Partner คือ VAF 4A และให้ดาวน์โหลดและพรินท์ใบคำร้อง VAF 4 A และ  Appendix ออกมากรอก ดาวน์โหลดและพริน์ Appendix ได้ที่  http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/sitecontent/applicationforms/visas/04-partners-family

ขั้นตอนสำคัญที่คุณต้องดำเนินการมีลำดับหลักๆ ดังนี้
1.         ศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับประเภทของวีซ่าโดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการสนับสนุนทางการเงิน การสอบวัดระดับภาษา และการตรวจปอดเพื่อนำผลการสอบและการตรวจไปยื่นประกอบการขอวีซ่า หากยังตัดสินใจไม่ได้ว่า จะจดทะเบียนที่เมืองไทยแล้วขอวีซ่าติดตามคู่สมรส Spouse Visa หรือ จะมาจดทะเบียนที่สหราชอาณาจักรแล้วขอวีซ่าแต่งงาน Marriage Visa มาในฐานะคู่หมั้น สามารถอ่านได้ที่  เปรียบเทียบข้อได้เปรียบ-เสียเปรียบของวีซ่าระหว่าง Spouse Visa กับ Marriage Visa
ขั้นตอนที่คุณต้องดำเนินการมีลำดับหลักๆ ดังนี้
3.         เตรียมเอกสารเพื่อยื่นประกอบคำร้อง 
3.1 วีซ่าแต่งงาน Marriage Visa หรือวีซ่าคู่หมั้น
3.2 วีซ่าติดตามคู่สมรส Spouse Visa
4.         กรอกคำร้อง VAF 4 A ต้องดาวน์โหลดและพรินท์ใบคำร้องออกมากรอก http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/sitecontent/applicationforms/visas/vaf4a.pdf
คำถามในคำร้องนี้เหมือนกับคำร้องออนไลน์ ดังนั้นคุณสามารถใช้บล้อกนี้ช่วยในการกรอกได้ค่ะ  คลิกที่นี่เพื่อดูคำอธิบายในการกรอกใบคำร้องวีซ่าติดตามคู่สมรส ลูกติดตามแม่ วีซ่าแต่งงาน(คู่หมั้น) วีซ่าพาร์ทเนอร์ทั้งต่างเพศและเพศเดียวกัน  
อย่างไรก็ดี หากยังมีข้อสงสัย สามารถอีเมลมาถามได้ที่ aphrodite.shwii"gmail.com 
10.         การเดินทาง การต่อเครื่องบิน การเลือกสายการบิน
           Life in UK
Special Visitor – Visit to get married คืออะไร
มีวีซ่าอีกประเภทที่อาจทำให้คุณสับสนกับชื่อและความหมาย ขอนำมาอธิบายไว้ในบทความนี้ นั่นก็คือ วีซ่าท่องเที่ยวเพื่อมาแต่งงาน อยู่ในหมวด Special Visitor – Visit to Get Married ดังนั้นคนที่ขอวีซ่า Special Visitor – Visit to Get Married นั้น เมื่อจดทะเบียนสมรสแล้ว (ภายใน 6เดือน) คุณก็ต้องกลับประเทศไทย เพราะคุณมาเพื่อจดทะเบียนสมรสเท่านั้น ซึ่งเหมาะกับเกย์เพราะกฎหมายไทยไม่อนุญาตให้เกย์แต่งงานกัน (ในบางประเทศที่นับถือ Roman Catholic ก็เช่นเดียวกัน)
หากคุณกำลังชั่งใจว่าจะขอวีซ่าประเภทใดดีระหว่าง Spouse Visa กับ Marriage Visa สามารถอ่านบทความ ข้อมูลเบื้องต้นในก่อนการตัดสินใจขอวีซ่าได้ โดยการ คลิกที่นี่เพื่ออ่านแต่งก่อนขอ(วีซ่า)หรือขอ(วีซ่า)ก่อนแต่งดี