Search This Blog

Wednesday, 14 September 2011

UK Visa Health (TB) Screening with IOM

UK Visa Spouse Visa, Marriage Visa –บทความลำดับที่ 6
ตรวจเอ็กซเรย์ปอด - Health (TB) screening และนำผลตรวจไปรับรองที่ IOM
บทความโดย Aphrodite
  
ตรวจเอ็กซเรย์ปอด - Health (TB) screening และนำผลตรวจไปรับรองที่ IOM
IOM -สำหรับขอ UK Visa ที่อยู่เกิน 6 เดือน
International Organization for Migration องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (IOM)
ประกาศจากองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานมีว่า
ผู้ที่มีอายุมากกว่า 11 ปีขึ้นไปและกำลังจะขอวีซ่านักเรียน วีซ่าติดตามคู่สมรส วีซ่าแต่งานหรือวีซ่าคู่หมั้น หรืออื่นๆ เพื่อไปพำนักที่สหราชอาณาจักรเกินกว่า 6 เดือน จะต้องได้รับการตรวจหาเชื้อวัณโรคจากโรงพยาบาลที่ทางองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (IOM) กำหนด แล้วนำผลไปรับรองที่องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน
หมายเหตุ ลำดับขั้นตอนที่ถูกต้องในการขอวีซ่าติดตามคู่สมรส วีซ่าแต่งงาน หรือวีซ่านักเรียน Tier 4 คือ ควรรับการตรวจปอดและนำผลไปขอใบรับรองจากองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (IOM) ก่อนที่จะกรอกและยื่นใบคำร้อง แต่ในทางปฏิบัติ คนส่วนใหญ่มีปอดปรกติ ดังนั้น หากคุณมั่นใจว่าปอดไม่มีเชื้อวัณโรค เพราะเข้ารับการตรวจร่างกายประจำปีทุกปี คุณก็สามารถสลับขั้นตอนระหว่างการกรอกใบคำร้องและการเข้ารับการตรวจปอดเพื่อหาเชื้อวัณโรคได้ หรือแม้กระทั่งบางคน เข้ารับการตรวจและขอใบรับรองก่อนวันยื่นคำร้องขอวีซ่าล่วงหน้าเพียง 1 วัน โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ต่างจังหวัด ทั้งนี้เพราะทั้งองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (IOM) และโรงพยาบาลที่ได้รับอำนาจอย่างเป็นทางการให้ทำการตรวจนั้นตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ อย่างไรก็ดี เมื่อได้อ่านบทความนี้แล้ว ให้คุณลองคิดดูว่ากรณีของคุณควรกรอกใบคำร้อออนไลน์และจองวันยื่นใบคำร้องที่ศูนย์รับคำร้อง VFSก่อนหรือหลังการเข้ารับการตรวจปอดกับ IOM
ตรวจเอ็กซเรย์ปอดกับ IOM
ขั้นตอนการดำเนินการตรวจวินิจฉัยและขอใบรับรอง
1.ลงเพื่อลงทะเบียนกับ IOM
1.1 ติดต่อเพื่อนัดหมายล่วงหน้าเพื่อลงทะเบียนก่อนตรวจปอดกับ IOM โดยการโทรศัพท์ไปที่หมายเลข 02-234-7950(-1) เวลาทำการ วันจันทร์วันศุกร์ เวลา 8:00 – 17:00 . ระหว่างเวลา 9:00 – 12:00 . และเวลา 13:00 – 15:00 . TIP ถ้าคิวยาวอาจต้องรอหลายวันกว่าจะได้ตรวจ ดังนั้นควรนัดหมายกับ IOM ทันทีที่กรอกใบคำร้องวีซ่าเรียบร้อยแล้ว ผู้ที่อยู่ต่างจังหวัดควรนัดหมายล่วงหน้าก่อนวันยื่น 1 – 2 วัน ในกรณีที่มั่นใจว่าปอดของคุณปรกติ หากไม่มั่นใจควรตรวจกับโรงพยาบาลท้องถิ่นก่อนทำเรื่องขอวีซ่าติดตามคู่สมรส หรือวีซ่าแต่งงาน อย่างไรก็ดี หากคุณไปรับการตรวจเอ็กซเรย์ปอดและรับรองผลกับ IOM ก่อนที่จะทำเรื่องยื่นขอวีซ่า โดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ แนะนำให้โทรล่วงหน้าสัก 5-7 วัน และนัดเวลาตอนเช้าประมาณ 9-10 โมงเช้า หรือ 8 โมงครึ่ง เพื่อที่จะได้ตรวจและรับใบรับรองก่อนเที่ยง เวลา อย่าลืมแจ้งที่ชื่อและเบอร์ติดต่อกลับ
1.2 เมื่อได้รับคิวให้ไปตามวันเวลาที่นัดหมายโดยนำเอกสารต่อไปนี้พร้อมสำเนาไปที่สำนักงานของ IOM หากเอกสารไม่พร้อมคิวของคุณก็จะถูกยกเลิกไปโดยปริยาย (รปภ. ไม่ให้เข้าไปข้างใน) TIP ต้องแลกบัตรกับรปภ. ตรงชั้นล่างของตึกก่อนขึ้นไปยังสำนักงานที่อยู่บนชั้น 8 แต่ ให้แลกด้วยบัตรอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่บัตรประชาชนเพราะเดี๋ยวเราต้องใช้ แล้วก็กดลิฟท์ขึ้นไปชั้น 8 เลี้ยวซ้าย เมื่อออกจากลิฟท์ให้เลี้ยวซ้าย
เอกสารที่ต้องเตรียมได้แก่:
1. หนังสือเดินทางตัวจริง จะต้องมีอายุใช้การได้เกินกว่า 6 เดือน พร้อมสำเนา 1 ชุด
2. บัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด
สำหรับเด็กอายุตั้งแต่ 11 – 15 ต้องแนบใบสูติบัตรตัวจริง พร้อมสำเนา
3. รูปถ่ายสีหน้าตรง 2 รูป ขนาด 45x 35 มิลลิเมตร (อายุไม่เกิน 6 เดือน)
4.ใบรับรองการตั้งครรภ์หรือสมุดฝากครรภ์ สำหรับผู้ที่ตั้งครรภ์
5.ค่าใช้จ่ายในการตรวจ 2,600 บาท (สองพันหกร้อยบาทถ้วน) ต่อคน ชำระเป็นเงินสดเมื่อลงทะเบียนก่อนจะรับการตรวจ
TIP รายการที่ 1-2 อย่าลืมเซ็นสำเนาถูกต้องะ ส่วนรูปเขียนชื่อด้านหลังไว้ก็ดีค่ะ
2. ขั้นตอนการลงทะเบียน เมื่อถึงคิว คุณเจ้าหน้าที่ IOM ก็จะขอเอกสารทั้งหมด ระหว่างเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารก็ให้อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับการรับทราบสิทธิ์ในการกรอกรายละเอียดนิดหน่อย มีภาษาไทยกำกับ หากมีข้อสงสัยก็ถามเจ้าหน้าที่ได้ ในเอกสารจะให้เลือกโรงพยาบาลที่เราต้องการไปเอกซเรย์ปอด จากโรงพยาบาลที่อยู่ในรายการได้แก่ พญาไท 2และบำรุงราษฎร์ TIP หากคุณเดินทางด้วยรถไฟฟ้าแนะนำให้พญาไท 2เพราะเดินทางสะดวกกว่า  
3. ไปรับการตรวจกับโรงพยาบาลที่คุณเลือกเมื่อลงทะเบียนกับ IOM เสร็จ ให้นำเอกสารที่อยู่ในซองน้ำตาลไปรับการเอ็กซเรย์ปอดยังโรงพยาบาลที่มีรายชื่ออยู่ในเอกสาร ซึ่งได้แก่โรงพยาบาลพญาไท 2 และโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จะใช้เวลาประมาณ 1- 2 ชั่วโมง เมื่อได้รับผลตรวจ ไม่ควนเปิดอ่าน แต่ก่อนรับฟิล์มเขาจะให้เซ็นชื่อรับที่ใบอ่านผล ถ้ามีคำว่า Normal และเขียนสั้นๆ ก็เดาไว้ก่อนว่าปรกติ

 4. เมื่อได้ผลตรวจแล้วให้คุณนำผลกลับไปยื่นที่สำนักงานองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน IOM ใบรับรองจะออกให้ภายในวันเดียวกัน ในกรณีที่ได้รับการตรวจวินิจฉัยตามขั้นตอนในตอนเช้าและนำผลมาส่งที่สำนักงานองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน ก่อนเวลา 15:00 . และ ผลการเอ็กซเรย์ปอดไม่พบสิ่งผิดปกติ

ในกรณีที่ผลเอ็กซเรย์ปอดพบความผิดปกติใดๆหรือมีอาการบ่งชี้อื่นๆ คุณจะต้องเข้ารับการตรวจเสมหะ ซึ่งอาจใช้เวลา สามถึงสี่วันทำการนับจากวันตรวจเอ็กซเรย์ปอดครั้งแรก ในกรณีที่ผลการเอ็กซเรย์ปอดของคุณพบความผิดปกติใดๆ ที่เข้าข่ายลักษณะของการเป็นวัณโรคระยะติดต่อ หรือมีอาการบ่งชี้อื่นๆ นอกจากการตรวจเสมหะแล้ว คุณจะได้รับการตรวจเพาะเชื้อเสมหะด้วย การตรวจเพาะเชื้อเสมหะอาจใช้เวลาประมาณแปดสัปดาห์  (ในบางกรณีซึ่งมีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อยมากที่ผลการเพาะเชื้ออาจมีการปนเปื้อน ในกรณีนี้ขั้นตอนในการตรวจเพาะเชื้ออาจใช้เวลานานกว่าที่กำหนดไว้

สรุปง่ายๆ คือ หากปอดมีจุด รักษาให้หายแล้วก็ค่อยทำการตรวจเอกซเรย์ปอดอีกครั้งเพื่อขอวีซ่าใหม่ค่ะ
สำหรับใบรับรองที่ได้นี้ จะมีอายุ 6 เดือน เป็นใบสีเหลืองๆ ขนาด A4 มีรูปหน้าเราและรายละเอียดส่วนตัวที่สำคัญต่อการเดินทางไปอังกฤษ วันหมดอายุ รวมถึงคำรับรองว่าเป็นผู้ปราศจากวัณโรค
IOM ชั้น 8 อาคารเกษมกิจ (Kasemkij Building)

 องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (International Organization for Migration)
120 อาคารเกษมกิจ (Kasemkij Building)ชั้น 8, ถนนสีลม บางรัก, กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์: +02-234-7950-1, โทรสาร: +02-234-7956, อี-เมล์: bkk.tbdp.uk@iom.int เวลาทำการ: วันจันทร์ วันศุกร์ เวลา 8:00 17:00 . (ยกเว้น วันหยุดขององค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน) กรุณาติดต่อเพื่อนัดหมายล่วงหน้า ตามเวลาทำการข้างต้น หลังจากลงทะเบียนกับองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน ท่านสามารถเลือกไปรับการเอ็กซ์เรย์ปอดได้ที่โรงพยาบาลพญาไท 2 หรือ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

ผลตรวจนี้เรียกว่า UK Pre-Departure Tubberculosis Detection Programme Medical  Certificate มีอายุแค่ 6 เดือน ดังนั้นหากคุณมาอยู่อังกฤษด้วยวีซ่านักเรียนแล้วต้องกลับเมืองไทยก่อนขอวีซ่ามาใหม่ด้วยวีซ่าอื่นใดที่คุณต้องมาอยู่ที่นี่ 6 เดือนขึ้นไป คุณควรดูวันที่ใบรับรองผลการตรวจปอดนั้นหมดอายุ หากว่าใบรับรองของคุณหมดอายุ คุณก็ควรต้องขอใหม่ หากไม่แน่ใจ ก็สามารถโทรไปถามได้ที่  +66 (0)2 343 93 00ข้อแนะนำ หากมาติดต่อที่สำนักงานองค์การระหว่างประเทศฯ (IOM) แนะนำให้ใช้บริการขนส่งสาธารณะจะได้รับความสะดวกกว่า

กลับไปที่หน้าหลักการขอวีซ่าติดตามคู่สมรส แต่งงาน(คู่หมั้น) ลูกติดตามแม่