Search This Blog

Monday, 12 September 2011

UK Visa New English Test Requirement for Spouse –Marriage Visas

UK Visa New English Test Requirement for Spouse –Marriage Visas
UK Visa Spouse Visa, Marriage Visa บทความลำดับที่ 2
การสอบวัดระดับทางภาษาเพื่อยื่นประกอบการขอวีซ่าติดตามคู่สมรส – วีซ่าแต่งงาน
แปลและเรียบเรียงโดย Aphrodite
 


กฎการสอบวัดระดับทางภาษาเพื่อประกอบการขอวีซ่า ผู้ที่ต้องสอบ-ไม่ต้องสอบวัดระดับ
อย่าเพิ่งตกใจและคิดว่า กฎของ HOME Office ที่ต้องให้ผู้ที่ต้องการย้ายเข้ามาพำนักอย่างถาวรในสหราชอาณาจักรข้อนี้เป็นการกีดกัน ขัดขวางไม่ให้มีการอพยพย้ายถิ่นฐานเข้ามาอยู่ที่นี่ ตรงกันข้าม กลับเป็นการช่วยให้คุณย้ายเข้ามาอยู่ในสหราชอาณาจักรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่า ทั้งนี้เพราะเมื่อคุณย้ายเข้ามาเพื่อพำนักถาวรอยู่ในประสหราชอาณาจักรแล้วนั้น ทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวคุณจะเปลี่ยนไป ทั้งภาษา สภาพแวดล้อม ผู้คน การมีพื้นฐานในการสื่อสารภาษาอังกฤษจะเป็นทักษะที่ช่วยให้คุณเอาตัวรอดและช่วยเหลือตัวเองได้ในระดับหนึ่ง ตามที่เว็บไซต์ของ UK BORDER AGENCY ได้แจ้งไว้ดังนี้
The rules are intended to help migrants integrate into British society – to open up more opportunities, help prevent exploitation, and allow them to benefit from, and contribute more to their communities, and it helps the UK economy.
ผู้ยื่นคำร้องที่ต้องเข้ารับการทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ มีดังต่อไปนี้
1. เป็นผู้ที่ถือสัญชาติของประเทศที่ไม่ได้อยู่ในเขตเศรษฐกิจยุโรปหรืออีอียู
2.  มีความสัมพันธ์กับชาวบริติชหรือบุคคลที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ในบริติช หรืออยู่ในฐานะประชากร Resident (ดูได้จากคนๆ นั้นไม่ต้องขอวีซ่าเพื่ออาศัยทำงานในสหราชอาณาจักร)
3. เป็นผู้ที่กำลังจะยื่นคำร้องขอวีซ่าในฐานะสามี ภรรยา คู่รักเพศเดียวกัน คู่ชีวิตที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสหรือพาร์ตเนอร์ คู่หมั้น
4. คู่หมั้นที่เป็นเพศเดียวกัน คู่ชีวิตที่ไม่จดทะเบียนสมรส หรือคู่ชีวิตเพศเดียวกัน
ผู้ที่อยู่ในเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งข้างต้นแต่ได้รับการยกเว้น ไม่ต้องรับการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ได้แก่
 1. ผู้ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป ในวันที่ยื่นคำร้องขอวีซ่า
2. เป็นผู้พิการ (ทั้งทางจิตและทางร่างกาย) ซึ่งมีเหตุผลสมควรว่าไม่สามารถเรียนและเข้ารับการทดสอบระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษได้
3. ผู้ที่กำลังประสบเหตุการณ์เกี่ยวกับความสูญเสียที่รุนแรง (เช่น ป่วยหนัก ใกล้เสียชีวิต เป็นต้น)จนทำให้คู่สมรสผู้นั้นไม่อาจสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาได้
ซึ่งข้อยกเว้นในข้อ 2 – 3 จะได้รับการพิจรณาเป็นรายๆ ไป
ผู้ที่ไม่เข้าข่ายในเกณฑ์ที่ต้องรับการทดสอบภาษาอังกฤษได้แก่
1. คู่สมรสของผู้ที่ยื่นคำร้องขอวีซ่าในขอบข่ายของ Tier 1 และ 2 คือ มาทำงานในสหราชอาณาจักร
2. เป็นคู่สมรสของผู้ที่ยื่นคำร้องขอวีซ่านักเรียน
3.เป็นผู้ที่มาในฐานะนักท่องเที่ยว
4.เป็นผู้อพยพหรือคู่สมรสของผู้อพยพที่ยื่นคำร้องบนที่ตั้งของการคืนสู่ครอบครัว
5.เป็น เด็กในการอุปการะ(ดังนั้นหากใครขอวีซ่าติดตามและมีลูกมาด้วย เด็กก็ไม่ต้องสอบวัดระดับทางภาษา)
6.เป็นคู่สมรสหรือคู่ชีวิต partner ของสมาชิกในประเทศเขตเศรษฐกิจยุโรปหรืออีอียู
7.เป็นคู่สมรสของผู้ที่เป็นสมาชิก Arm Forces ซึ่งยื่นคำร้องตาม Part 7 ในกฎของการย้ายถิ่นฐาน
8. เป็นผู้ที่ขอวีซ่า ILR Indefinite Leave to Remain
หากคุณอยู่ในกลุ่มบุคคลต่อไปนี้ ข้อใดข้อหนึ่ง จะถือว่าระดับทางภาษาอังกฤษของคุณผ่านตามกฎของ UK Border ที่ออกมา และสามารถกรอกใบคำร้องวีซ่าออนไลน์ได้
1. ผ่านการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษอย่างน้อยระดับ A1 ตามข้อกำหนดของ the Common European Framework of Reference for Languages (CEFR)
2. เป็นประชากรของกลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางในการสื่อสารในประเทศ โปรดดูรายชื่อประเทศให้ชัดเจนก่อน ดูได้ที่เว็บไซต์ของ UK Border
3. เป็นผู้ที่ได้รับปริญญาอย่างน้อยปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาที่สอนด้วยภาษาอังกฤษที่อยู่ในการรับรองของ UK NARIC ซึงมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ของไทย ยังไม่เข้าเกณฑ์นี้
ระดับ – A1 คือ ระดับทักษะทางภาษาทั้งการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนในระดับที่สามารถเข้าใจและใช้ภาษาอังกฤษในรูปแบบคำหรือวลี ประโยคพื้นฐานสั้นๆ ที่อยู่ในชีวิตประจำวันหรือที่ใช้อยู่เป็นประจำเพื่อให้ได้รับสิ่งที่ต้องการ สามารถพูดแนะนำตัวเองและคนอื่นได้ และสามารถถามตอบเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัว เช่น เขาพักอยู่ที่ไหน เขารู้อะไร เขามี เป็นต้น ทั้งนี้ การสื่อสารต้องใช้ศัพท์ ประโยคง่ายๆ และคู่สนทนากับผู้ที่ความสามารถทางภาษาในระดับ A1 ต้องพูดช้าๆ ชัดๆ และต้องพร้อมที่จะช่วยเหลือเมื่อคุณพูดติดขัด
ผู้ที่ต้องการขอวีซ่าติดตามคู่สมรส พาร์ทเนอร์และวีซ่าคู่หมั้น คุณต้องผ่านการทดสอบวัดระดับทักษะภาษาระดัA1 ตามมาตรฐานของ the Common European Framework or reference (CEFR)ในทักษะ 2 ด้าน คือ ทักษะการพูดและฟังในระดับพื้นฐาน โดยผู้ที่ผ่านในระดับนี้จะถือว่าสามารถเข้าใจและสื่อสารในชีวิตประจำวันได้ โดยใช้กลุ่มคำ หรือวลีสั้นๆ และคำศัพท์ง่ายๆ ในระดับพื้นฐาน ซึ่งผู้ที่มีความสามารถในระดับ A1 ทั่วไปมักใช้เวลาในการเรียนรู้ (ในกรณีที่ไม่มีพื้นฐานเลย) ได้ภายในระยะเวลาเพียง 40 - 50ชั่วโมงเท่านั้น
 ทางสถานทูตเป็นผู้จัดสอบใช่หรือไม่ คำตอบคือ ไม่ใช่ค่ะ การกำหนดให้สอบวัดระดับเป็นกฎที่ออกมาจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักร UK Border Agency แต่ ทั้งสถานทูตสหราชอาณาจักรและสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักรไม่ ได้เป็นผู้จัดสอบ ผู้สมัครหรือผู้ที่กำลังจะยื่นคำร้อง ต้องไปรับการทดสอบจากสถาบัน ที่อยู่ในรายการ (ลิสต์) ที่กำหนดโดย UK Border Agency
สามารถสอบวัดระดับทางภาษาเพื่อประกอบการยื่นวีซ่าติดตามคู่สมรส – คู่หมั้นได้ที่ใดบ้าง คุณสามารถเลือกที่จะสอบวัดระดับทางภาษาดังกล่าวได้ทั้งในสหราชอาณาจักรและประเทศไทย แต่ต้องเข้ารับการทดสอบและได้ผลสอบเพื่อนำไปกรอกในใบร้องวีซ่าติดตามคู่สมรส-พาร์ทเนอร์ หรือวีซ่าคู่หมั้น อาจมีผู้ที่สงสัยว่า ทางสถานทูตเป็นผู้จัดสอบใช่หรือไม่ คำตอบคือ ไม่ใช่ค่ะ การกำหนดให้สอบวัดระดับเป็นกฎที่ออกมาจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักร UK Border Agency แต่ทั้งสถานทูตสหราชอาณาจักรและสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักรไม่ได้เป็นผู้จัดสอบ ผู้สมัครหรือผู้ที่กำลังจะยื่นคำร้อง ต้องไปรับการทดสอบจากสถาบัน ที่อยู่ในรายการ (ลิสต์) ที่กำหนดโดย UK Border Agency คุณสามารถตรวจดูรายชื่อสถาบันที่จัดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษได้ทั้งในรูปแบบของ PDF ที่ออกโดย UK Border Agency และตามที่ Aphrodite ได้สรุปออกมาอธิบายและระบุที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์โดยคลิกที่นี่