Search This Blog

Friday, 6 May 2011

UK Visa การขอวีซ่าท่องเที่ยวมายังประเทศอังกฤษหรือสหราชอาณาจักรขั้นต่อขั้น Visit Visa To The UK From Thailand step-by-step Tips


UK Visa การขอวีซ่าท่องเที่ยวมายังประเทศอังกฤษหรือสหราชอาณาจักรขั้นต่อขั้น UK Visit Visa To The UK (From Thailand) step-by-step Tips
 


ในบทความนี้ จะเน้นเกี่ยวกับขึ้นตอนการยื่นคำร้องวีซ่าเพื่อท่องเที่ยวมายังสหราชอาณาจักรหรือวีซ่าท่องเที่ยว เข้าออก 1 ครั้ง หรือ หลายครั้งภายใน 6 เดือน General Visit Visa ก่อนอ่านหน้านี้คุณควรได้อ่านข้อแนะนำเบื้องต้นก่อนขอวีซ่าท่องเที่ยวมายังประเทศอังกฤษ

    หากคุณต้องการเดินทางมายังประเทศอังกฤษเพื่อท่องเที่ยว ไม่ว่าจะมาเพื่อท่องเที่ยว เยี่ยมเพื่อน เยี่ยมแฟน เยี่ยมญาติ คุณควรทำเรื่องยื่นคำร้องขอวีซ่าท่องเที่ยวมาที่เรียกว่า Visit Visa ซึ่ง Visit Visa คือการเดินทางมาในฐานะนักท่องเที่ยวหรือ Visitors ซึ่งไม่สามารถทำงานและได้รับการช่วยเหลือเรื่องการเงิน/ใดๆ จากรัฐบาลอังกฤษ
ระยะเวลาอนุมัติให้พำนักเรียกว่าวีซ่า จะมีอายุนานเท่าใดนั้นจะปรากฎอยู่ในวีซ่าที่ประทับติดอยู่ในเอกสารเดินทางหรือพาสปอร์ตของคุณ ส่วนใหญ่แล้ววีซ่าท่องเที่ยวจะออกให้เพื่อให้คุณอาจพำนักอยู่ในสหราชอาณาจักรได้เป็นเวลาสูงสุด 180 วัน ตลอดระยะเวลา 180 วันหรือราว 6 เดือน นั้น อาจสามารถเข้า - ออก ได้มากกว่า 1 ครั้ง หรือเรียกว่า Muiltple Entry แต่หากสามารถเข้า-ออกได้เพียงครั้งเดียวจะเรียกว่า Single Entry วีซ่าท่องเที่ยวสหราชอาณาจักร มักอนุมัติแบบ 180 วันและสามารถเข้า-ออกได้หลายครั้ง และการอนุมัติมักอนุมัติให้ก่อนวัน-เวลาที่คุณระบุไว้ในใบคำร้อง 
เมื่อได้วีซ่าแล้ว คุณจะเดินทางก่อน -หลังวันเดินทางที่คุณขอไว้ในใบคำร้องก็ได้ หากคุณไม่ได้มีแผนการที่จะเดินทางในทันที ก็สามารถขอให้ระบุเลื่อนวันเริ่มใช้วีซ่าออกไปได้เป็นเวลาไม่เกินกว่า 3 เดือน ทั้งนี้ คุณควรแจ้งให้เจ้าหน้าที่ผู้ออกวีซ่าทราบแต่โดยปรกติในใบสมัครจะให้คุณระบุว่าจะเดินทางไป- กลับ เมื่อไร ส่วนวันกลับนั้น หากคุณมาเที่ยวแล้ว ยังอยากอยู่ต่อ ก็สามารถทำได้แต่ต้องไม่เกินวันเวลาที่ได้วีซ่า อย่างไรก็ดี ในการขอวีซ่าครั้งต่อไป เมื่อมาถึงตำรวจตรวจคนเข้าเมืองของสหราชอาณาจักร คุณก็ต้องเตรียมหาข้ออ้างให้ดีว่า เหตุใดจึงเดินทางกลับไม่ตรงกับวันเวลาที่แจ้งไว้ในใบสมัคร ที่แย่กว่านั้นคือ คนที่อยู่เกินเวลาที่ได้ในวีซ่า เมื่อมาถึงสนามบินในสหราชอาณาจักร ก็มักถูกตำรวจตรวจคนเข้าเมืองปฎิเสธไม่ให้เข้าประเทศได้ ดังนั้น ไม่ควรอยู่เกินวันเวลาที่ได้วีซ่า ยกเว้นว่ามีเหตุจำเป็นจริงๆ แต่ต้องแจ้งให้ทางสถานทูตและ Home Office รับทราบ

City Of London Bin By Aphrodite
สำหรับการเตรียมเอกสาร ก็ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

1.      กรอกใบสมัครออนไลน์และพรินท์ออกมา ในการสมัครวีซ่าท่องเที่ยว เรียกประเภทวีซ่า ว่า General Visit (VAF1 A) ต้องกรอกข้อมูลทางออนไลน์เท่านั้นแล้วจึงพรินท์ออกมา กรอกใบสมัครออนไลน์ หลังจากนั้นอย่าลืมเซ็นชื่อกำกับ ในการกรอกสามารถกรอกไปบันทึกข้อมูลไปได้และหากติดขัดก็สามารถกลับไปกรอกใหม่ได้อีกครั้ง เอกสารที่ต้องเตรียมไว้ใกล้ๆ เวลากรอกเอกสารออนไลน์ ได้แก่
       * Passport
       * Address in the UK
       * Itinerary
       * E-mail Address

ข้อพึงรู้

1.1 คุณต้องใช้คอมพิวเตอร์ รวมถึงมีอีเมล์ที่สามารถใช้งานได้และต้องสามารถจัดพิมพ์ใบคำร้องฯและข้อมูล อื่นๆได้ คุณต้องมีหนังสือเดินทางอยู่ในมือขณะที่คุณทำการยื่นคำร้องขอวีซ่าผ่าน ระบบออนไลน์ 
1.2 พิมพ์ใบคำร้องของท่านทุกหน้าบนกระดาษที่มีคุณภาพดี และข้อมูลสมบูรณ์ครบถ้วน(ไม่เกินจากหน้ากระดาษ) จากนั้นนำไปยื่นที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า
1.3 โปรดตรวจสอบดูให้แน่ใจว่ามีแถบรหัสในหน้าสุดท้ายของคำร้องขอวีซ่าฉบับพิมพ์ของคุณและโปรดเซ็นต์ชื่อในใบคำร้องขอวีซ่าของคุณด้วย 
1.4 สามารถให้ผู้อื่น เช่นผู้ที่มีอีเมล หรือ รู้ภาษาอังกฤษช่วยกรอกให้ได้ แต่คุณยังต้องไปยื่นคำร้องด้วยตนเองค่ะ
1.5 หากมีเด็กเดินทางไปด้วย หมายความว่า คุณต้องกรอกคำร้องทั้งของตนเองและของเด็ก
1.6 หลังจากที่คุณจัดเก็บข้อมูลและส่งคำร้องขอวีซ่าทางระบบออนไลน์แล้ว คุณจะได้รับอีเมล์พร้อมกับหมายเลขที่ขึ้นต้นด้วย GWF กรุณาเก็บหมายเลขดังกล่าวไว้เพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิงในอนาคต 

2.      เตรียมเอกสารดังต่อไปนี้
ก.     เอกสารที่ทุกคนต้องใช้
2.1พาสปอร์ตที่มีอายุการเดินทางเหลืออย่างน้อย 6 เดือน
2.2รูปถ่ายติดพาสปอร์ตนะนำให้ถ่ายร้านที่รู้ระเบียบการถ่ายรูปติดพาสปอร์ตมาสหราชอาณาจักรหรือยุโรปเท่านั้น ที่สำคัญให้เน้นกับช่างถ่ายภาพว่าพื้นหลังต้องเป็นสีขาว
2.3 สำเนาบัตรประชาชน
2.4 พาสปอร์ตฉบับเก่าๆ สำเนาหน้าที่เคยได้วีซ่าสหราชอาณาจักรแลัวหากมีแนบไปด้วย
        2.5  หลักฐานการทำงานจากองค์กรหรือบริษัทที่ท่านทำงานอยู่ หากเป็นนักเรียนนักศึกษาก็ให้นำจดหมายรับรองการเป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษาจากสถาบันการศึกษามา ในจดหมายทั้งรับรองงานและรับรองสถานภาพนักเรียน นิสิต นักศึกษา ควรระบุว่า “ทางองค์กร นายจ้างหรือหัวหน้าสถานศึกษาอนุญาตให้ลางานได้ หรือหากเป็นนักเรียนก็ให้ระบุว่าเป็นวันหยุดปิดภาคเรียน เป็นต้น หากเป็นนายจ้างเสียเองก็ให้นำหลักฐานการเป็นเจ้าของกิจการอย่างใบประกอบธุรกิจหรือเอกสารสำคัญที่ยืนยันว่าท่านเป็นเจ้าของกิจการ
             2.6  ในเมื่อมีการจ้างงานหรือเป็นเจ้าของกิจการ เอกสารชิ้นต่อมาคือ Bank Statements หรือสำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือนรวมทั้งตัวจริง หากไม่มีรายได้ก็ให้เตรียมในส่วนของสปอนเซอร์แทน เครดิตการ์ดไม่ถือเป็นเป็นหลักฐานทางการเงิน
            2.7  หากมีสปอนเซอร์ บริษัทหรือองค์กรเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้ ก็ให้ถ่ายเอกสารพาสปอร์ตของสปอนเซอร์ และสำเนาบัญชีธนาคารอย่างน้อย 6 เดือน และ/หรือเอกสารจดทะเบียนบริษัท
           2.8  หากสมัครวีซ่าท่องเที่ยวโดยมีจุดประสงค์เพื่อไปเยี่ยมเพื่อนหรือครอบครัวที่อาศัยอยู่ที่สหราชอาณาจักร ก็ต้องแนบหลักฐานเกี่ยวกับผู้ที่เราจะไปเยี่ยมได้แก่
                  2.8.1 สำเนาพาสปอร์ต
                2.8.2 หลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าคุณรู้จักคุ้นเคยกับเขาเป็นอย่างดี อาจเป็นจดหมายเชิญจากเขา อีเมลที่เขียนถึงกัน รูปถ่าย เป็นต้น  สามารถให้เขาสแกนเอกสารและส่งไปให้คุณที่เมืองไทยผ่านอีเมลได้ค่ะ
         2.9. ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าปัจจุบันคือ ตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 7 พ.ค. 2554 จำนวน 3,952 บาทโดยต้องจ่ายเป็นแคชเชียร์เช็ค สั่ง "British Embassy Bangkok" กรุณาเตรียมตั๋วแลกเงินให้พร้อม ณ วันที่ท่านประสงค์จะยื่นคำร้องขอวีซ่า และหากไม่ต้องการเสียค่าธรรมเนียมการซื้อตั๋วแลกเงินหรือแคชเชียร์เช็ค สามารถไปซื้อที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 25 สาขา หากลืมก็สามารถไปซื้อได้ที่ธนาคารนครหลวงไทยสาขา
                * ที่อยู่โดยละเอียดที่เด็กนั้นจะไปพำนักอาศัยอยู่
                 * ชื่อของบุคคลที่เด็กนั้นจะไปพำนักอาศัยอยู่ด้วย
               * แบบให้ความยินยอมที่ต้องกระทำและลงนามโดยบิดามารดาของเด็กนั้น
              * ชื่อและหมายเลขหนังสือเดินทางของบุคคลที่จะเดินทางไปสหราชอาณาจักรพร้อมกับเด็กนั้น
เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีจะต้องแจ้งสำแดงว่าตนจะเดินทางไปคนเดียวโดยลำพังหรือมีผู้ใหญ่ร่วมเดินทาง ไปด้วย  หากเดินทางโดยมีผู้ใหญ่ร่วมเดินทางไปด้วย (ซึ่งรวมถึงบิดามารดา ญาติอื่นๆ หรือครู) จะต้องมีการสำแดงชื่อของบุคคลดังกล่าวด้วย และชื่อของบุคคลนี้จะถูกบันทึกลงในวีซ่าของเด็ก  วีซ่าไม่อาจใช้ได้หากเด็กพยายามที่จะเดินทางโดยลำพัง หรือเดินทางร่วมกับผู้ใหญ่บุคคลอื่นใด  ในทุกๆ กรณี เจ้าหน้าที่ผู้ออกวีซ่าต้องพอใจว่าได้มีการดำเนินการจัดการอย่างเพียงพอ เพื่อการดูแลเด็กนั้นในสหราชอาณาจักร
ข.     เอกสารประกอบ
1.      ใบเสร็จรับเงินเดือน Pay Slip
2.      แผนการเดินทาง Itinerary
3.      ใบจองตั๋วเครื่องบินซึ่งเป็นเพียงการจองยังไม่ออกตั๋ว Air- Ticket Resevatio   3.      จากนั้นก็จองวันยื่นใบสมัครออนไลน์ หากใครมั่นใจว่ามีเอกสารพร้อมหรือเตรียมเอกสารทัน ก็สามารถทำขั้นตอนที่ 3 เป็นขั้นแรกก็ได้ค่ะ 
4.      ขั้นตอนต่อมาคือไปยื่นคำร้องกับศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าเพื่อการเดินทางไปเยือนสหราชอาณาจักร วี เอฟ เอส คุณต้องไปตามเวลานัด ไปก่อนดีกว่าไปช้า เพราะหากมีผู้ไปยื่นเรื่องหลายคนในวันนั้น คุณอาจไม่ได้รับการอนุญาตให้เข้าไปในศูนย์รับคำร้อง
5. ระหว่างที่ร้องเพลง "รอ" คุณสามารถเข้าไปเช็คสถานะคำร้องผ่านอินเตอร์เน็ตได้ โดยไม่ต้องเสียเงินค่า SMS หากสามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้สะดวก แต่ต้องเตรียมใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมวีซ่าให้พร้อมใช้

ข้อควรรู้คือ 1. เอกสารหรือหลักฐานประกอบไม่จำเป็นต้องแปลจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษค่ะ
  2 .หากได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าสหราชอาณาจักรได้แล้ว ควรที่จะต้องทำแผนประกันการเดินทาง เพื่อคุ้มครองในกรณีเจ็บป่วย บาดเจ็บ กระเป๋าสูญหายและสายการบินถูกเลื่อนหรือถูกยกเลิก แนะนำว่าควรทำเป็นอย่างยิ่งค่ะ เพราะหากเกิดอะไรขึ้น ค่ารักษาพยาบาลและส่งตัวกลับเมืองไทยสูงมาก อาจถึงหลักแสนด้วยค่ะ