Search This Blog

Friday, 10 June 2011

UK Visa การติดตามสถานะใบคำร้องวีซ่าสหราชอาณาจักร

Visa การติดตามสถานะใบคำร้องวีซ่าสหราชอาณาจักร
โพสต์เมื่อวันที่ 10 มิ.ย. 2554
การติดตามสถานะคำร้องมี 2 วิธีค่ะ หากจะจำแนกตามคำจำกัดความของ Aphrodite คือ แบบฟรี และแบบเสียเงิน
แบบฟรีนั้นต้องอาศัยอินเทอรเน็ต ส่วนแบบเสียเงินนั้น เป็นบริการเสริมของวีเอฟเอสที่จะส่งข้อความทางโทรศัพท์ไปให้ผู้สมัครผ่านมือถือ
คำว่าติดตามสถานะใบคำร้องนั้นไม่ได้หมายความว่า ทางศูนย์จะบอกว่าวีซ่าของท่านได้รับการอนุมัติหรือไม่นะคะ แต่จะบอกว่าตอนนี้ใบคำร้องของท่านดำเนินการไปถึงขั้นใดแล้วบ้าง
ซึ่งก็มีแค่ 2 ขั้นคือ 1. ขณะนี้ใบคำร้องของท่านได้รับการส่งต่อไปยังสถานทูตอังกฤษเพื่อทำการพิจารณาแล้ว 2. ท่านสามารถมารับพาสปอร์ตของท่านคืนได้ที่ศูนย์รับคำร้องวีเอฟเอส หรือตัวแทนศูนย์ในกรณีที่อยู่ต่างจังหวัดเพื่อให้คุณก็สามารถไปรับผลการพิจารณาคำขอวีซ่าของท่านพร้อมเอกสารต้นฉบับ ต่างๆ คืนได้ที่ศูนย์รับคำขอวีซ่า 
ในการรับผลการพิจารณาและเอกสารคืน คุณจะต้องแสดงใบรับการยื่นขอวีซ่าต้นฉบับต่อเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้ท่านสามารถแต่งตั้งให้บุคคลอื่นรับเอกสารคืนแทนคุณได้ แต่บุคคลดังกล่าวจะต้องแสดงหนังสือมอบอำนาจที่ท่านเป็นผู้ลงนามและเอกสาร แสดงตนของบุคคลคนนั้นด้วยและเพื่อความสะดวกสบาย 
คุณสามารถเลือกที่จะใช้บริการส่งคืนเอกสาร ได้เช่นเดียวกัน
ตัวแทนศูนย์ที่ต่างจังหวัดสำหรับรับพาสปอร์ตและผลวีซ่าคืน ได้แก่ เชียงใหม่ ชลบุรี สมุทรสาคร ภูเก็ต และปริมณฑล
วิธีรับหนังสือเดินทางและเอกสารประกอบ(บางส่วน)คืนได้ 2 วิธี
1. มารับพาสปอร์ตที่ศูนย์ยื่นคำร้องวีซ่าฯ ณ ที่ๆท่านมาสมัคร
    1.1  มารับด้วยตนเอง ผู้สมัครต้องนำ
  ใบเสร็จตัวจริง
  • สำเนาหนังสือเดินทางที่มีตราแสตมป์ ของบริษัท วี เอฟ เอส (ไทยแลนด์) จำกัด
1.2 ในกรณีให้ผู้อื่นมารับแทน เอกสารที่ต้องเตรียมมามีดังนี้
   ใบเสร็จตัวจริงออกให้โดยศูนย์ยื่นวีซ่าประเทศอังกฤษ ณวันที่ท่านมาสมัคร
   • หน้าพาสปอร์ตที่มีตราแสตมป์ของบริษัท วี เอฟ เอส (ไทยแลนด์) จำกัด
   • หนังสือมอบอำนาจจากผู้สมัคร หากผู้สมัครอายุต่ำกว่า 18 ปี สามารถให้ผู้ปกครองมารับหรือเซ็นต์มอบอำนาจแทนได้
  • ถ่ายสำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างชาติ) ของบุคคลที่มารับแทน วัน - เวลารับหนังสือเดินทาง : วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 15:00 – 16:30 น. (ยกเว้นวันหยุด)
2. รับหนังสือเดินทางโดยใช้บริการ บริษัทจัดส่งเอกสารจีดีเอ ผู้สมัครสามารถเลือกใช้บริการจัดส่งหนังสือเดินทางไปยังศูนย์รับเอกสารของ บริษัทจี ดี เอ ที่ใกล้ที่สุดโดยบริษัทจัดเอกสารจี ดี เอ จะเป็นผู้ดำเนินการจัดส่งหนังสือเดินทางของผู้สมัครที่แจ้งความจำนงใช้ บริการไปศูนย์ให้บริการที่ผู้สมัครเลือกไว้

หมายเหตุ: ค่าบริการจัดส่งเอกสารต้องชำระพร้อมกับค่าธรรมเนียมวีซ่าในวันที่คุณไปยื่นใบคำร้อง ค่าบริการจัดส่งคืนหนังสือเดินทาง:
ในพื้นที่เขต กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล : 180 บาท
ในต่างจังหวัด : 310 บาท (เชียงใหม่, ชลบุรี, สมุทรสาคร, ภูเก็ต และปริมณฑล)
ภาคอีสาน (อุดรธานี) : 440 บาท
ประเทศลาวและกัมพูชา : 700 บาท

การติดตามสถานะคำร้องผ่านออนไลน์ ต้องมี
1.      อินเตอร์เน็ต
2.      ใบเสร็จรับเงินจากศูนย์ หน้าตาก็จะเหมือนใบสลิปเวลาซื้อของในเซเว่นหรือเวลาเติมเงินมือถือ ให้คุณหา รหัสที่ขึ้นต้นด้วย PAT xxx/xxx/xxx (จำไม่ได้ว่ากี่หมายเลข แต่จบด้วยวัน/เดือน/ปี ที่ท่านไปยื่นใบคำร้องที่ศูนย์ค่ะ
การติดตามสถานะคำร้องวีซ่าออนไลน์

1. ให้เข้าสู่หน้าหลักของวีเอฟเอส คือ http://www.vfs-uk-th.com/thai/index.aspx
แล้วคลิกตรง ติดตามสถานะใบคำร้องขอวีซ่า หรือ Track Your Application
จากนั้นก็ให้กรอกข้อมูลตามหัวข้อใต้รูปที่ 2
รูป กรอกข้อมูลเพื่อติดตามสถานะใบคำร้อง

หมายเลข 1 ให้ใส่ Application Referene Number  หมายเลขอ้างอิง  PAT xxx/xxx/xxx (จำไม่ได้ว่ากี่หมายเลข แต่จบด้วยวัน/เดือน/ปี ที่ท่านไปยื่นใบคำร้องที่ศูนย์ค่ะ
หมายเลข 2 ให้ใส่ วัน เดือน ปี เกิด(ค.ศ.)
หมายเลข 3กด  Submit 
จากนั้นก็จะมีสถานะคำร้องของท่าน แจ้งเป็นภาษาอังกฤษ จำไว้นะคะ ไม่ใช่ผลของวีซ่า แต่เป็นการบอกว่า ใบคำร้องของท่านอยู่ขั้นใดแล้ว ให้ไปรับพาสปอร์ตหรือผลได้หรือยัง 
หน้าตาวีซ่าท่องเที่ยวสหราชอาณาจักร
หากวีซ่าของคุณได้รับการอนุมัติ จะร้องมีวีซ่าแสตมป์ไว้ในพาสปอร์ต มีรูปถ่ายที่คุณใช้ยื่นประกอบ ประเภทวีซ่าที่ได้ วันที่เดินทางไปยังสหราชอาณาจักรได้ การเข้าออก และระยะเวลาในการพำนัก หากไม่มีก็แสดงว่าไม่ได้รับการอนุมัติค่ะ

ซึ่งหากถูกปฏิเสธ ไม่ได้วีซ่า คุณก็สามารถยื่นคำร้องใหม่ได้ทันที อย่างไรก็ดี ก่อนยื่นใบคำร้องอีกครั้ง ให้อ่านข้อความในเอกสารที่ได้ว่า เอกสารส่วนใดที่ต้องยื่นเพิ่มจากครั้งที่แล้ว ในกรณีที่เป็นวีซ่าท่องเที่ยวค่ะ 

อ่านต่อ Visit UKการเตรียมตัวเพื่อเดินทางมายังสหราชอาณาจักร