Search This Blog

Saturday, 10 September 2011

UK Visa - Family Visitor

UK Visa Family Visitor วีซ่าเยี่ยมญาติ
Visiting Family การเยี่ยมสมาชิกในครอบครัวที่อาศัยอยู่ในสหราชอาณาจักร
หากคุณต้องการมาสหราชอาณาจักรเพื่อเยี่ยมเยียนสมาชิกในครอบครัวที่อาศัยอยู่ในสหราชอาณาจักร คุณสามารถขอวีซ่า Family Visitor หากคุณเป็นผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ก็ให้ขอวีซ่า Child Visitor (หมายถึงนักท่องเที่ยวที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ไม่ใช่มาเยี่ยมผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี)
เกณฑ์เบื้องต้นของผู้ที่จะขอวีซ่าประเภทนี้คือ ผู้ที่จะมาด้วยวีซ่านี้ได้ต้องถือสัญชาติของประเทศที่ไม่ได้อยู่ในเขตเศรษฐกิจยุโรป สวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งผู้ที่ถือพาสปอร์ตไทยหรือสัญชาติไทยสามารถขอวีซ่านี้ได้
ในการมาเพื่อนเยี่ยมสมาชิกในครอบครัว คุณต้องแสดงหลักฐานให้สถานทูตเห็นว่า คุณมาเพื่อเยี่ยมเยือน สามี พ่อ แม่ ลูกชาย ลูกสาว ปู่/ย่า ตา/ยาย หลานชาย/สาว พี่ชาย/สาว ลุง ป้า น้า อา ลูกพี่ลูกน้องที่สนิทเช่น ลูกของน้า/ป้า/อา/ลุง พ่อ-แม่-พี่-น้องของสามี  ลูกเขย/ลูกสาว พ่อ/แม่เลี้ยง ลูกเลี้ยง พี่ชาย/สาวต่างพ่อ-แม่ และพาร์ทเนอร์(คนไทยอาจใช้คำว่าแฟน)ที่อยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยามาอย่างน้อย  2-3 ปี ก่อนที่คุณจะสมัครวีซ่า หากมาเยี่ยมเด็กที่ได้รับการรับเป็นบุตรบุญธรรม ก็ให้ถือว่าเด็กคนนั้นเป็นลูกของพ่อแม่บุญธรรม (ไม่ใช่ลูกของคุณ)
หากคุณต้องการมาเยี่ยมสมาชิกในครอบครัวคนใดก็ตามที่ไม่ได้เป็น “สามี พ่อ แม่ ลูกชาย ลูกสาว ปู่/ย่า ตา/ยาย หลานชาย/สาว พี่ชาย/สาว ลุง ป้า น้า อา ลูกพี่ลูกน้องที่สนิทเช่น ลูกของน้า/ป้า/อา/ลุง พ่อ-แม่-พี่-น้องของสามี  ลูกเขย/ลูกสาว พ่อ/แม่เลี้ยง ลูกเลี้ยง พี่ชาย/สาวต่างพ่อ-แม่ และพาร์ทเนอร์(คนไทยอาจใช้คำว่าแฟน)ที่อยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยามาอย่างน้อย  2-3 ปี ก่อนที่คุณจะสมัครวีซ่า” ให้คุณเลือก General Visit
วิธีการสมัคร อ่านบทความการขอวีซ่ามายังสหราชอาณาจักรขั้นต่อขั้น เพื่อเตรียมเอกสารก่อนที่จะ กรอกใบคำร้องขอวีซ่าออนไลน์
คุณต้องแสดงหลักฐานให้ทางสถานทูตเห็นว่า
1.คุณไม่ได้มาเพื่อทำงานใดๆ ทั้งที่ได้รับค่าจ้างหรือไม่ได้รับค่าจ้าง (มาเลี้ยงหลานก็ไม่ได้ –ห้ามระบุว่ามาช่วยเลี้ยง ให้บอกว่ามาเยี่ยม)
2.คุณไม่ได้มาเพื่อเรียน ไม่ว่าจะระยะสั้นๆ ก็ไม่ได้
3. คุณไม่ได้มาเพื่อแต่งงานหรือจดทะเบียนสมรสแบบ Civil Partner –เกย์ (เป็นคำสุภาพ และใช้ได้กับทั้งชายและหญิง
4. คุณไม่ได้มาเพื่อทำธุรกิจ (ห้ามนำเอกสารที่เห็นว่ามาเพื่อติดต่อธุรกิจ มาเพื่อแข่งขันหรือทำงานเกี่ยวกับการแข่งขันกีฬา หรือมาทำรายการโทรทัศน์ติดตัวมาเด็ดขาด)
5. คุณไม่ได้มาเพื่อรับการรักษาทางการแพทย์
หลักฐานที่คุณต้องยื่นประกอบใบคำร้องวีซ่าต้องแสดงให้เห็นว่า
1.คุณมีอายุมากกว่า 18 ปี
2. คุณมาพำนักไม่เกิน 6 เดือน หรือ 12 เดือน หากคุณมากับผู้ที่ขอวีซ่า an  Academic visitor
3. คุณจะกลับประเทศแน่นอนหลังเสร็จสิ้นการเยี่ยมเยือน
4. คุณแสดงหลักฐานทางการเงินที่มากเพียงพอที่จะทำให้คุณมาพำนักได้โดยไม่ต้องทำงานหรือรับความช่วยเหลือทางการเงินจากรัฐบาลอังกฤษ และญาติหรือเพื่อนของคุณให้การสนับสนุนเรื่องค่าใช้จ่ายหรือให้ที่พักแก่คุณและผู้คุณต้องให้การอุปการะ (Dependants ลูก หรือคู่สมรส) –(ก็คือมีสปอนเซอร์ หากเงินตัวเองไม่พอ)
5. คุณสามารถออกค่าเดินทางไป-กลับได้ และ
6. คุณไม่ได้มาเพื่อเดินทางต่อ (Transit) ไปยังประเทศ ที่อยู่นอกเหนือสหราชอาณาจักร หรือประเทศที่อยู่นอก 'Common Travel Area' (ประเทศใน Common Travel Area ได้แก่ ไอร์แลนด์ สหราชอาณาจักร เกาะ Man และ หมู่เกาะที่อยู่ในช่องแคบอังกฤษ (Ireland, the UK, the Isle of Man and the Channel Islands)