Search This Blog

Thursday, 1 September 2011

Part 3-4 UK Visa คู่มือการกรอกใบคำร้องวีซ่าท่องเที่ยวออนไลน์

UK Visa คู่มือ การกรอกใบคำร้องวีซ่าท่องเที่ยวออนไลน์ Part 3-4 

การกรอก Part 3 > Contact Detail รายละเอียดของที่อยู่ในประเทศไทย
 Part 3 > Contact Detail รายละเอียดของที่อยู่ในประเทศไทย

หมายเลข 1 Please provide details of your full address and postal code. This must be the address at which you live rather than your family home. กรุณากรอกข้อมูลของที่อยู่ให้ครบถ้วนรวมทั้งรายละเอียดของรหัสไปรษณีย์ ที่อยู่ที่ท่านกรอกนี้ควรเป็นที่อยู่ที่คุณอาศัยไม่ใช่ที่อยู่ตามภูมิลำเนาเดิม
หมายเลข 2 Apt/ Floor/Suite/ Room/ Street เลขที่อพาร์ทเม้นท์/ชั้น/ห้องชุด/ห้อง/ ถนน
หมายเลข 3 City/Town/Village/ Suburb/ State/ Province (where applicable) เมือง/ หมู่บ้าน/ จังหวัด/ รัฐ (ตามความเหมาะสม) คนไทยก็คืออำเภอและจังหวัด
หมายเลข 4 Select the Country in which you live คลิก/กดตรงลูกศรสีดำเพื่อเลือกประเทศ TIP เคล็ดลับช่วยกรอกคือ เมื่อกดลูกศรสีดำและมีรายชื่อประเทศเรียงรายออกมาให้เลือกตั้งแต่ A-Z ให้ท่านกด T ตรงคีย์บอร์ด เพื่อหา Thailand จะเร็วกว่าการเลื่อนเม้าส์หรือ Scrolling)
หมายเลข 5 Postal Code/ Zip Code รหัสไปรษณีย์
หมายเลข 6 How long have you lived at this address? ท่านอาศัยอยู่ในที่อยู่นี้มานานเท่าไร (กี่ปี กี่เดือน ก็ประมาณลงไปได้ค่ะ ทางระบบต้องการตรวจสอบว่านี่คือที่อยู่ที่คุณอาศัยอยู่ในปัจจุบัน)
หมายเลข 7 Home (landline) telephone number หมายเลขโทรศัพท์บ้าน (หากไม่มีก็พิมพ์ None)
หมายเลข 8 Your mobile/ cellular number หมายเลขโทรศัพท์มือถือ (หากไม่มีก็พิมพ์ None)
หมายเลข 9  Will these be your contact details during the application process? ที่อยู่ที่คุณให้ไว้นี้ จะเป็นที่อยู่ที่สามารถติดต่อคุณได้ใช่หรือไม่
หมายเลข 10  Previous กลับไปหน้าก่อนนี้
หมายเลข 11 Next ไปยังหน้าถัดไป

การกรอก Part 4 > Your Family > Mother and Father > ข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัว>มารดาและบิดา
ภาพ (1) Part 4 > Your Family > Mother and Father > ข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัว>มารดาและบิดา (1)
 หมายเลข 1 If known, please enter the details of your mother and father, even if deceased. If you do not know the answers to any of the questions please state ‘Not Known’, please enter a date of ’01 Jan 1900’ ระบบแจ้งว่ากรุณากรอกข้อมูลเกี่ยวกับบิดามารดาของคุณหากทราบ แม้ว่าจะเสียชีวิตไปก็ตาม แต่หากไม่ทราบ ให้กรอกว่า Not Known และให้ใส่ 01Jan1900 กำกับด้วย
หมายเลข 2  Mother’s given name(s) ชื่อมารดา
หมายเลข 3  Mother’s family name นามสกุลมารดา
หมายเลข 4  Mother’s date of birth วัน-เดือน-ปีเกิดของมารดา
หมายเลข 5  Mother’s place and country of birth จังหวัดและประเทศที่มารดาเกิด
หมายเลข 6  Mother’s nationality/ nationalities สัญชาติของมารดา
ภาพ (2) Part 4 > Your Family > Mother and Father > ข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัว>มารดาและบิดา (2)
 ภาพ 9(2) Part 4 > Your Family > Mother and Father > ข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัว>มารดาและบิดา (2)
หมายเลข 7 Father’s given name(s) ชื่อบิดา
หมายเลข 8 Father’s family name นามสกุลบิดา
หมายเลข 9 Father’s date of birth วัน-เดือน-ปีเกิดของบิดา
หมายเลข 10 Father’s place and country of birth วัน-เดือน-ปีเกิดของบิดา
หมายเลข 11 Father’s nationality/ nationalities สัญชาติของบิดา
หมายเลข 12 // คลิก/กดเพื่อเซฟข้อมูลเพราะต้องการออกจากระบบ หากต้องการกรอกต่อ ให้กด NEXT
สำหรับคนที่แต่งงานแล้วหรืออยู่ด้วยกันแต่ไม่ได้แต่งงาน (คู่ชีวิต Partner) จะมีคำถามเพิ่มเติมดังนี้

 Full name of spouse/partner กรุณาใหข้อมูลชื่อและนามสกุลของคู่สมรสหรือคู่ชีวิต (Partner) ของคุณให้ตรงกับที่ปรากฎในหนังสือเดินทางของพวกเขาในกรณีที่เป็นหม้าย หย่าร้าง หรือแยกทาง กรุณาใส่ชื่อและนามสกุลของอดีตคู่สมรสของคุณ หากคุณมีคู่ชีวิต/คู่สมรสมากกว่าหนึ่ง กรุณาใหข้อมูลในส่วนที่ 8 Additional Information ข้อมูลเพิ่มเติม
 Spouse/partner’s nationality/nationalitiesื่อและนามสกุลของคู่สมรสหรือคู่ชีวิตของคุณ
 Spouse/partner’s date of birth วัน –เดือน-ปี เกิดของคู่สมรสหรือคู่ชีวิตของคุณ
 Does your spouse/partner currently live with you at the address given in Question 3.1? คู่สมรสของคุณพักอยู่ที่อยู่เดียวกับคุณในข้อ 3.1 หรือไม่ าไม่ใช่กรุณาให้รายละเอียดว่าคู่สมรสและคู่ชีวิตของคุณพักอยู่ที่ไหนในขณะนี้
 Will your spouse/partner be travelling with you?  คู่สมรสหรือคู่ชีวิตของท่านจะเดินทางกับคุณด้วยหรือไม่ ถ้าใช่ในกรณีที่คู่สมรสหรือคู่ชีวิตของคุณจะต้องใช้วีซ่า คู่สู่มรสหรือคู่ชีวิตของคุณจะต้องกรอกใบคำร้องขอวีซ่าอีกหนึ่งชุดแยกจากของคุณ
การกรอก Part 4> Your Family> Children ข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัว> เด็กที่คุณอุปการะเลี้ยงดู

ภาพ Part 4> Your Family> Children ข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัว>เด็ก เด็กที่คุณอุปการะเลี้ยงดู

(หมายเหตุ เด็กในที่นื้คือ ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์)
หมายเลข 1 Do you have any dependent children? คุณมีเด็กอยู่ในอุปการะหรือไม่ (ลูก-หลาน หรือเด็กๆ ที่คุณส่งเสียเลี้ยงดู) หากมีก็ กด Yes เพื่อกรอกข้อมูลต่อ แต่ Aphrodite เลือก No ค่ะ
หมายเลข 2  // คลิก/กดเพื่อเซฟข้อมูลเพื่อออกจากระบบ
หมายเลข 3 Previous กลับไปก่อนหน้านี้
หมายเลข 4  Next ไปยังหน้าถัดไป
 การกรอก Part 4 Your Family> Children ข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัว>เด็ก มีเด็กร่วมเดินทางกับคุณหรือไม่
ภาพ 11 Part 4 Your Family> Children ข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัว>เด็ก มีเด็กร่วมเดินทางกับคุณหรือไม่

 หมายเลข 1 Please note: if a child is travelling without their parents, you should present written notification from the child’s parent or legal guardian that they consent to the child’s visit.
โปรดทราบ หากมีเด็กเดินทางร่วมกับคุณโดยที่บิดามารดาของเด็กไม่ได้เดินทางด้วย คุณควรแสดงเอกสารยืนยันว่าบิดามารดาของเด็กอนุญาตให้เด็กเดินทางได้
หมายเลข 2 Will any other children be travelling with you? จะมีเด็กเดินทางร่วมกับคุณด้วยหรือไม่ (เด็กตามกฎหมายคือ อายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์)
หมายเลข 3 // คลิก/กดเพื่อเซฟข้อมูลเพื่อออกจากระบบ
หมายเลข 4 Previous กลับไปก่อนหน้านี้
หมายเลข 5. Next ไปยังหน้าถัดไป
ผู้ที่มีเด็กเดินทางร่วมกับคุณ คุณก็ต้องกรอกรายละเอียดเพิ่มนะคะ ส่วน Aphrodite ไม่มีจึงไม่ได้กรอก อย่างไรก็ดี หากต้องการให้ช่วยหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้ ก็สามารถแจ้งให้ Aphrodite ทราบได้ แล้วจะหาข้อมูลมาให้ค่ะ