Search This Blog

Thursday, 19 May 2011

Part 1 - 2 UK Visa คู่มือ การกรอกใบคำร้องวีซ่าอังกฤษออนไลน์

UK Visa คู่มือ การกรอกใบคำร้องวีซ่าท่องเที่ยวออนไลน์ Part 1-2การกรอก Part 1 > About You ข้อมูลเกี่ยวกับคุณ มากรอกใบคำร้องกันต่อนะคะ ดูภาพประกอบแล้วก็อ่านคำอธิบายใต้ภาพประกอบจะได้เข้าใจชัดเจนขึ้น


ภาพ 5 (1) การกรอก Part 1> About You ข้อมูลเกี่ยวกับคุณ
ภาพ 5 (2) การกรอก Part 1> About You ข้อมูลเกี่ยวกับคุณ
หมายเลข 1 Given name(s) ( as shown in your passport) ให้ใส่ชื่อของคุณ ต้องสะกดให้ตรงกับพาสปอร์ตนะคะ
หมายเลข 2 Family name (as shown in your passport) ให้ใส่นามสกุลตามที่ปรากฏในพาสปอร์ตค่ะ
หมายเลข 3 Other Names (including any names you are known by and/or any other name that you have been named by)ให้ใส่ชื่อเล่น หรือชื่อที่คนอื่นๆ เรียกคุณ
หมายเลข 4 Sex ให้คลิกหรือกดตรงวงกลมที่แสดงเพศ หากเป็นผู้หญิงก็กด Female แต่หากเป็นผู้ชายให้กด Male
หมายเลข 5 What is your marital status? ให้คลิกหรือกดตรงวงกลมที่แสดงถึงสถานภาพการสมรสของคุณ ตามตัวเลือกดังต่อไปนี้
1) Single โสด
2) Unmarried Partner มี ความสัมพันธ์แบบสามีภรรยาแต่ยังไม่ได้จดทะเบียนตามกฎหมาย ส่วนใหญ่อยู่บ้านหลังเดียวกันค่ะ (กฎหมายอังกฤษมีระบบพาร์ทเนอร์ ของคนไทยก็อาจใช้ว่าอยู่ด้วยกันเฉยๆ)
3) Married/Civil Partner สามีภรรยาที่จดทะเบียนกันอย่างถูกต้องตามกฎหมาย / คู่สมรสตามกฎหมายหรือซีวิลพาร์ทเนอร์ –เพศเดียวกันที่จดทะเบียนสมรสกันแล้ว
4) Divorced/ Dissolved Partnership หย่าร้าง/การสมรสสิ้นสุด
5) Separated แยกกันอยู่
6) Widowed/ Surviving Civil Partner เป็นหม้าย/ ซีวิลพาร์ทเนอร์ที่ยังมีชีวิตอยู่
หมายเลข 6 Date of Birth วัน-เดือน-ปี เกิด TIP:ให้กดตรงปฏิทิน (การคำนวณหาปี ค.ศ. ทำได้โดย นำ ปี พ.ศ. ที่ท่านเกิด – 543 เช่น 2543 543 = 2000
หมายเลข 7 Place of Birth สถานที่เกิด (จังหวัดที่เกิด สะกดตามพาสปอร์ตเลยค่ะ)
หมายเลข 8 Country of Birth ประเทศที่ท่านเกิด
หมายเลข 9 Nationality สัญชาติ
หมายเลข 10 Do you hold, or have you ever held, any other nationalities? คุณถือหรือเคยถือสัญชาติอื่นมาก่อนหรือไม่
เมื่อกรอกครบแล้วก็คลิก/กด Next เพื่อไปกรอกต่อ หากคลิกแล้วไม่ไป แสดงว่ายังมีข้อที่กรอกไม่ครบ

 การกรอก Part 1> Travel Dates and Purpose of Travel วันที่เดินทางและจุดประสงค์ในการเดินทาง

ภาพ 6 Part 1>Travel Dates and Purpose of Travel วันที่เดินทางและจุดประสงค์ในการเดินทาง


หมายเลข  1 What is the main purpose of your visit to the UK? จุดประสงค์หลักของคุณในการเดินทางมายังสหราชอาณาจักร
หมายเลข 2 How long do you intend to stay in the UK? คุณต้องการพำนักในสหราชอาณาจักรเป็นระยะเวลานานเท่าไร
หมายเลข 3 On which date do you intend to travel to the UK? คุณต้องการเดินทางมาพำนักในสหราชอาณาจักรวันที่เท่าไร (ให้กรอกวันที่เดินทางไปเหยียบสนามบินในสหราชอาณาจักรค่ะ) Tipคลิกตรงปฏิทิน โดยเริ่มที่เดือนก่อน
หมายเลข 4 On which date do you intend to leave the UK? คุณจะเดินทางออกจากสหราชอาณาจักรวันที่เท่าไร คลิกตรงปฏิทิน
หมายเลข 5  // คลิกหรือกดเมื่อต้องการเซฟข้อมูลเพื่อหยุดกรอก
หมายเลข 6  Previous กลับไปยังหน้าก่อน (คุณสามารถกลับไปแก้ไขข้อมูลที่กรอกไว้แล้วในหน้าก่อนๆ ด้วยปุ่มนี้ค่ะ)
หมายเลข 7 Next คลิกหรือกดปุ่มนี้เพื่อทำการกรอกข้อมูลในหน้าถัดไป
7. การกรอก Part 2 > Passport Information รายละเอียดของพาสปอร์ต
ภาพ 7 Part 2> Passport Information รายละเอียดของพาสปอร์ต
หมายเลข 1 Please enter the details of the passport or travel document that you will use to travel to the UK.  ให้กรอกรายละเอียดของพาสปอร์ตหรือเอกสารในการเดินทางที่คุณใช้เดินทางไปยังสหราชอาณาจักร อย่าลืมนะคะว่าอายุของพาสปอร์ตต้องเหลืออย่างน้อย 6 เดือน มิฉะนั้นต้องไปต่ออายุพาสปอร์ตก่อน
หมายเลข 2 Current Passport or travel document number ใส่หมายเลขของพาสปอร์ตหรือเอกสารที่ใช้ในการเดินทาง
หมายเลข 3 Place of issue สถานที่ออกพาสปอร์ต – Thailand
หมายเลข 4 Issuing Authority องค์กรที่ออกเอกสารพาสปอร์ตให้ เติม - Ministry of Foreign Affairs
หมายเลข 5  Date of issue วันที่ออกพาสปอร์ต
หมายเลข 6 Date of Expiry วันที่พาสปอร์ตหมดอายุ
หมายเลข 7 Is this your first passport? นี่คือพาสปอร์ตฉบับแรกของท่านหรือไม่ หากใช่ก็ให้คลิก Yes หากไม่ใช่ก็ให้คลิก No การคลิก No นั้นคุณอาจต้องกรอกหมายเลขพาสปอร์ตของฉบับเก่า หากไม่มีด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม TIP ให้ลองใส่ not known ถ้าใส่ not known แล้วระบบยังไม่ให้คุณดำเนินการกรอกต่อเพราะต้องการข้อมูลที่เป็นตัวเลข ก็ให้คุณกลับไปคลิก Yes แล้วตอนพรินท์ค่อยแก้ไขและเขียน unknown ลงไป แต่คิดว่าข้อนี้ไม่ใช่เรื่องใหญ่ หากพาสปอร์ตเล่มเก่าไม่เคยใช้เดินทางมายังสหราชอาณาจักรหรือเคยใช้เดินทางแต่นานกว่า  10 ปี ขึ้นไป เนื่องจาก Aphrodite อนุมานเอาจากกฎต่างๆ ของ Home Office ว่าการใส่หมายเลขพาสปอร์ตเก่าก็เพียงเพื่อต้องการเช็คว่าคุณเคยโดน Banned หรือห้ามไม่ให้เข้าประเทศเป็นเวลา 10 ปีหรือไม่เท่านั้น
หมายเลข 8 Previous กลับไปหน้าก่อน
หมายเลข 9 Next ไปยังหน้าถัดไป
หมายเลข 10 // คลิก/กดเพื่อเซฟข้อมูลเพื่อออกจากระบบ
อ่านการเซฟข้อมูลก่อนออกจากระบบและการล้อกอินเพื่อเข้ามากรอกข้อมูลต่อ คลิกที่นี่