Search This Blog

Friday, 20 January 2012

ขั้นตอนการขอจดทะเบียนสมรสกับชาวอังกฤษ(บริติช)หรือคนสัญชาติอื่นที่อาศัยทำงานในอังกฤษหรือประเทศอื่นๆ ในสหราชอาณาจักรและการเตรียมเอกสาร

Marriage Register in Thailand and UK บทความลำดับที่ 3

ขั้นตอนการขอจดทะเบียนสมรสกับชาวอังกฤษ(บริติช)หรือคนสัญชาติอื่นที่อาศัยทำงานในอังกฤษหรือประเทศอื่นๆ ในสหราชอาณาจักรและการเตรียมเอกสาร
รวบรวมข้อมูลโดย Aphrodite
บทความนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจดทะเบียนสมรสระหว่างผู้ที่ถือสัญชาติไทยกับสัญชาติอื่นๆ ที่อังกฤษหรือประเทศอื่นๆ ในสหราชอาณาจักร(อังกฤษ เวลส์ สก็อตแลนด์และไอร์แลนด์เหนือ)
เหมาะสำหรับ
1. ผู้ที่ถือวีซ่าแต่งงาน Marriage Visa
2. Special Visa – Visitor coming to get married
3. ผู้ที่ถือวีซ่านักเรียน Tier 4
กฎการจดทะเบียนสมรสในอังกฤษและประเทศอื่นๆ ในสหราชอาณาจักร
หากคุณถือสัญชาติใดๆ ที่ไม่ใช่บริติชคุณต้องมีวีซ่าที่แสดงว่าคุณมีสิทธิ์ที่จะได้จดทะเบียนสมรสในสหราชอาณาจักรดังนี้
1. วีซ่า Visa – Immigration Control
1.1  Visitor – Visitor coming to get married สำหรับผู้ที่จะกลับไปอยู่ประเทศ(ไทย)ตัวเองหลังจดทะเบียนสมรส
1.2  Marriage Visa สำหรับผู้ที่ต้องการอาศัยทำงานในอังกฤษหรือประเทศอื่นๆ ในสหราชอาณาจักรหลังจดทะเบียนสมรส เมื่อมาถึงให้ทำเรื่องขอจดทะเบียนสมรสให้เสร็จภายใน 6 เดือน หลังจากจดทะเบียนสมรสแล้วให้ทำเรื่องขอ Biometric Residence Permit หรือ Extended your stay visa ใช้ฟอร์ม FLR(M)
1.3  Student Visa (tier4)
2. การแจ้งความประสงค์ในการแต่งงาน Giving Notice
3. พยานบุคคล 2 คน
4. เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนการดำเนินการ
1. ติดต่อกับสถานที่ที่คุณต้องการจดทะเบียน(และจัดพิธีแต่งงาน) เนื่องจากคุณเป็นชาวต่างชาติ ดังนั้นการแจ้งความประสงค์ในการจดทะเบียนสมรสของคุณ( Giving Notice) จึงต้องไปแจ้งยังสำนักทะเบียนหรือ Town Hall ตามที่ทาง Home Office กำหนดให้เท่านั้น ซึ่งมีอยู่ด้วยกัน 76 แห่ง - คลิกเพื่อดูสำนักทะเบียนที่คนไทยสามารถไปแจ้งความประสงค์เพื่อจดทะเบียนสมรส
ในกรณีที่คุณต้องการจดทะเบียนสมรสหรือจัดพิธีแต่งงานคนละสถานที่กับสำนักทะเบียนที่คุณต้องแจ้งความประสงค์ คุณควรต้องไปติดต่อสถานที่นั้นๆ ก่อนที่คุณจะแจ้งความประสงค์ในการแต่งงาน(Giving Notice) เช่น คุณต้องการจดทะเบียนและจัดพิธีแต่งงานในโบสถ์ คุณก็ต้องไปติดต่อกับทางโบสถ์ก่อน เพื่อจะได้นำข้อมูลไปแจ้งแก่สำนักทะเบียนที่ทาง Home Office กำหนด
2. การยื่นเอกสารแจ้งต่อทางสำนักทะเบียน (Giving Notice to get married or register your civil partnership) ในอังกฤษและเวลส์ มีRegister Office หรือ Town Hall สำหรับผู้ที่ต้องการแจ้งความประสงค์เพื่อขอจดทะเบียนสมรสหรือแต่งงานทั้งหมด 76 แห่ง ทั้งนี้ึคุณต้องไปยื่นเอกสารดังกล่าวพร้อมกันทั้งสองคนในกรณีที่มีคู่สมรสของคุณไม่ใช่คนอังกฤษ(บริติช)หรือคุณทั้งสองคนไม่ใช่คนอังกฤษ(บริติช)
ค่าธรรมเนียม  £33.50
หากต้องการตรวจสอบสถานที่แจ้งความประสงค์เพื่อขอจดทะเบียนสมรสสามารถดูได้ที่ http://www.scribd.com/doc/81347228/Designated-Register-to-Get-Married-in-the-UK
แต่หากคุณจะจดทะเบียนสมรสหรือแต่งงานกันในสก็อตแลนด์และไอร์แลนด์เหนือคุณสามารถแจ้งความประสงค์กับสำนักทะเบียนหรือ Town Hall ได้ทุกแห่งทั่วประเทศ
2.1คนไทยที่จะแต่งงานกับชาวอังกฤษหรือบริติชคุณควรมาอยู่ในเขตพื้นที่ที่คุณต้องการจดทะเบียนสมรสหรือแต่งงานก่อนที่จะแจ้งความประสงค์เพื่อขอแต่งงานได้อย่างน้อย 7 วันเต็ม เช่น หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทำงานในลอนดอนต้องการไปจดทะเบียนสมรสหรือแต่งงานที่บ้านพ่อแม่ที่นิวคาสเซิล ทั้ง 2 คน ก็ต้องไปอยู่ที่นิวคาสเซิลด้วยกัน 7 วัน  จึงจะแจ้งความประสงค์ได้
ด้วยเหตุนี้ผู้ที่ถือ Marriage Visa (บ้างก็เรียกวีซ่าแต่งงาน บ้างก็เรียกวีซ่าคู่หมั้น) เมื่อคุณเดินทางมาถึงอังกฤษ และเวลส์แล้ว คุณต้องรอ 7 วันก่อนที่จะยื่นเรื่องเพื่อแจ้งความประสงค์ในการจดทะเบียนสมรสได้ ไม่อย่างนั้นเจ้าหน้าที่จะไม่สามารถรับเรื่องได้ หรือไม่ก็จะบอกให้คุณมาทำเรื่องอีกครั้งเมื่อครบ 7 วัน แต่หากทั้งสองฝ่ายไม่ใช่คนอังกฤษหรือบริติชก็ไม่จำเป็นต้องทำอย่างนั้น
2.2 ในสก็อตแลนด์และไอร์แลนด์เหนือนั้น คุณสามารถแจ้งความประสงค์ในการแต่งงานได้ทางไปรษณีย์ ไม่จำเป็นต้องไปแจ้งที่สำนักทะเบียนราษฎร์หรือ Town Hall ด้วยตัวเอง
2.3 ในการแจ้งความประสงค์เพื่อขอแต่งงานนั้นคุณต้องนำเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องไปด้วย ดังนี้
สิ่งที่ต้องแสดง
หลักฐาน
1. แสดงสัญชาติ
Proof of nationality
Current passport พาสปอร์ตที่ยังไม่หมดอายุ

Current UK Drivers licence ใบขับขี่ที่ได้จากอังกฤษ

British birth certificate (if you were born in the UK after 1 January 1983 you may need further documentation to prove your nationality) สูติบัตร

Current national identity card or driving licence issued outside the UK (with photo), if this states nationality ใบขับขี่สากลที่ระบุสัญชาติ (ถ้ามี)
2. หลักฐานแสดงที่อยู่
UK Drivers licence (showing address) ใบขับขี่
Proof of your address
Bank statement dated within last 3 months แบงก์สเตทเม้นท์

Council tax bill dated within last 3 months เคาน์ซิลแทกซ์  หากมาด้วยวีซ่าแต่งงาน Marriage เมื่อมาถึงให้คู่หมั้นของคุณนำชื่อคุณใส่ใน Council tax bill

Utility bill (e.g. gas, electric) dated within last 3 months
3. A copy of Divorce or Divorce Dissolution
หากเคยผ่านการสมรสมาก่อน
 (a copy of a divorce or dissolution) ไปด้วย หากหายก็ต้องขอทำใหม่
หาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่http://www.direct.gov.uk/en/Governmentcitizensandrights/Registeringlifeevents/Marriagesandcivilpartnerships/DG_175718

2.4 เข้ารับการสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล
คำถามในการสัมภาษณ์เพื่อแต่งงาน
1. ชื่อ - นามสกุล
2. วัน-เดือน-ปี-เกิด
3. ที่อยู่ปัจจุบัน
4. สัญชาติ
5.สถานภาพ (โสด แต่งงาน หย่า)
2. อาชีพ
3. ชื่อ-นามสกุลบิดามารดา
4. อาชีพของบิดามารดา
5. วันเวลาและสถานที่ที่คุณตั้งใจจะทำพิธีจดทะเบียนสมรสและแต่งงาน
หลังจากนั้นคุณจะลงลายมือชื่อในเอกสาร ซึ่งเจ้าหน้าที่จะเก็บเอกสารนั้นไป
3. เมื่อคุณยื่นความประสงค์เพื่อขอจดทะเบียนสมรสและแต่งงานแล้ว คุณต้องรอไปอย่างน้อย 15 วันในกรณีที่แจ้งเรื่องในประเทศอังกฤษและเวลส์ หากทำเรื่องในไอร์แลนด์เหนือหรือสก็อตแลนด์ก็รอ 14 วัน
เมื่อครบ 15 วันในอังกฤษและเวลส์ หรือ 14 วันในสก็อตแลนด์และไอร์แลนด์เหนือ ก่อนที่คุณจะสามารถทำพิธีจดทะเบียนสมรสหรือแต่งงานได้
หลังจากที่แจ้งความประสงค์และได้รับใบอนุญาตให้แต่งงานได้แล้ว หากเป็นในอังกฤษ เวลส์และไอร์แลนด์เหนือ ใบอนุญาตนั้นจะมีอายุ 1 ปี แต่หากเป็นสก็อตแลนด์ใบอนุญาตนั้นจะมีอายุ 3 เดือน หากเกินกว่านั้นแล้วคุณยังไม่ทำพิธีจดทะเบียนสมรสคุณก็ต้องยื่นเรื่องใหม่ในวาระต่อไป

บทความที่เกี่ยวข้อง พิธีแต่งงานทางศาสนา

แหล่งข้อมูล เว็บไซต์ http://www.direct.gov.uk/en/index.htm