Search This Blog

Saturday, 21 May 2011

Part 6 UK Visa คู่มือการกรอกใบคำร้องวีซ่าท่องเที่ยวออนไลน์ Part 6 Previous Application and Travel History

UK Visa คู่มือการกรอกใบคำร้องวีซ่าท่องเที่ยวออนไลน์ Part 6 Previous Applications and Travel History
    โปรดทราบ 1. การกรอกข้อมูลในใบคำร้อง ข้อมูลที่คุณกรอกต้องตรงกับความเป็นจริงเกี่ยวกับคุณ และหลักฐานที่ยื่นประกอบต้องเป็นหลักฐานที่แท้จริง 2. จำนวนข้อในการกรอกของแต่ละคนจะแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรายละเอียดในชีวิตที่แตกต่างกัน ด้วยเหตุนี้ บางคนต้องกรอกบางหน้า ที่ Aphrodite ไม่ต้องกรอก เช่น คนที่เดินทางกับเด็ก คนที่เคยได้รับการปฏิเสธวีซ่าสหราชอาณาจักรมาก่อน ต้องกรอกข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิเสธในครั้งนั้นเป็นต้น

การกรอก Part 6 Previous Applications and Travel History ประวัติการสมัครวีซ่าและประวัติการเดินทาง (1)


ภาพ การกรอก Part 6 Previous Applications and Travel History ประวัติการสมัครวีซ่าและประวัติการเดินทาง(คลิกที่รูปเพื่อดูรูปขยาย)
หมายเลข 1 Have you ever travelled to the UK, in the last 10 years? ในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา คุณเคยเดินทางไปยังสหราชอาณาจักรมาก่อนหรือไม่
หมายเลข 2 Have you ever travelled outside your country or residence, excluding the UK in the last 10 years? ในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา คุณเคยเดินทางออกนอกประเทศหรือพำนักหรือตั้งรกรากในต่างประเทศไม่รวมสหราชอาณาจักร มาก่อนหรือไม่
หมายเลข 3 Have you ever refused a visa for any country, including the UK? คุณเคยถูกปฏิเสธวีซ่าในการขอวีซ่าไปยังประเทศต่างๆ รวมทั้งสหราชอาณาจักรมาก่อนหรือไม่
หมายเลข 4 Have you been granted a UK visa in the last 10 years? ในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา คุณเคยได้รับการอนุมัติวีซ่าเพื่อเข้าไปในสหราชอาณาจักรมาก่อนหรือไม่
หมายเลข 5 Have you ever been refused entry on arrival to the UK in the last 10 years? ในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา คุณเคยถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทางเข้าไปยังสหราชอาณาจักรมาก่อนหรือไม่ (ได้วีซ่าแต่ ตม ไม่ให้เข้าประเทศและต้องเดินทางกลับประเทศไทย)
หมายเลข 6 Have you ever been deported, removed or otherwise required to leave any country including the UK? คุณเคยถูกเนรเทศหรือขอให้ออกนอกประเทศจากต่างประเทศ รวมทั้งสหราชอาณาจักรมาก่อนหรือไม่ (คำว่า deport คือ อาจเคยถือวีซ่าแต่วีซ่าหมดอายุและไม่ได้รับการต่อวีซ่าทำให้ถูกทางการนำตัวส่งกลับไปยังประเทศที่เป็นถิ่นเกิด ส่วนใหญ่เป็นคนที่เข้าประเทศแบบผิดกฎหมายแล้วถูกจับได้)
หมายเลข 7 Have you made an application to the Home Office to remain in the UK in the last 10 years? ในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา คุณเคยยื่นคำร้องเพื่อขอพำนักต่อในสหราชอาณาจักรมาก่อนหรือไม่ ( Home Office ก็คือกระทรวงมหาดไทยของอังกฤษ คนที่แต่งงานหรือย้ายมาอาศัยทั้งเรียน ทำงาน ก็ต้องรายงานตัวกับ Home Office ข้อนี้คือคนที่เคยขอพำนักเกินวันที่ตัวเองได้ในวีซ่า และกรณีที่เคยได้วีซ่าสองปีให้พำนักในสหราชอาณาจักรได้ แต่เมื่อได้แล้ว อาจต้องกลับไปอยู่ประเทศตนเอง เป็นต้น)

การกรอก Part 6 Previous Applications and Travel History ประวัติการสมัครวีซ่าและประวัติการเดินทาง (ต่อ)

ภาพ Part 6 Previous Applications and Travel History ประวัติการสมัครวีซ่าและประวัติการเดินทาง(ต่อ) (คลิกที่รูปเพื่อดูรูปขยาย)

 หมายเลข 1 Do you have a UK National Insurance Number?  คุณมีหมายเลขประกันสังคมของสหราชอาณาจักรหรือไม่
หมายเลข 2 Do you have any criminal convictions in any country (including traffic offences)? คุณมีประวัติการถูกลงโทษคดีอาชญากรรมทั้งในและต่างประเทศหรือไม่ (ทั้งนี้รวมถึงใบสั่งในกรณีทำผิดกฎจราจร)
หมายเลข 3 Have you ever been charged in any country with a criminal offence for which you have not yet been tried in the court (including traffic offences)? คุณเคยถูกจับข้อหาในคดีอาญาแต่ยังไม่ถึงกับต้องขึ้นศาลทั้งในและต่างประเทศหรือไม่ (ทั้งนี้รวมถึงคดีอาญาที่เกิดจากการทำผิดกฎจราจร)
หมายเลข 4 In times of either peace or war have you, ever been involved in, or suspected of involvement in, war crimes, crimes against humanity or genocide? ทั้งในยามสงบและศึกสงคราม คุณเคยเกี่ยวข้องหรือถูกตั้งข้อสังสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมสงครามและอาชญากรรมต่อมนุษยชาติหรือการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์มนุษย์หรือไม่
หมายเลข 5 Have you ever been involved in, supported or encouraged terrorist activities in any country? Have you, ever been a member of, or given support to organisation that has been concerned in terrorism? ท่านเคยมีส่วนเกี่ยวข้องในการให้การสนับสนุนและส่งเสริมการก่อการร้ายทั้งในและต่างประเทศหรือไม่ ท่านเคยเป็นสมาชิกหรือให้การสนับสนุนองค์กรใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายหรือไม่
หมายเลข 6 Have you ever, by any means or medium, expressed views that justify or glorify terrorist violence or that may encourage others to terrorist acts or other serious criminal acts?
คุณเคยแสดงความคิดเห็นซึ่งแสดงถึงการยกย่องเชิดชูหรือคิดว่าความรุนแรงในการก่อการร้ายว่าเป็นสิ่งถูกต้องซึ่งความคิดเห็นดังกล่าวอาจเป็นการส่งเสริมผู้อื่นให้กระทำการก่อการร้ายหรือกระทำการใดๆ ที่เป็นอาชญากรรมที่รุนแรงหรือไม่
หมายเลข 7 Have you ever engaged in any other activities that might indicate that you may not be considered a person of a good character? คุณเคยกระทำการใดๆ ที่อาจชี้ได้ว่าคุณสติไม่สมประกอบหรือไม่

การกรอก Part 6 Previous Applications and Travel History> Additional Information ประวัติการสมัครวีซ่าและการเดินทาง > ข้อมูลที่ต้องกรอกเพิ่มเติม
ภาพ การกรอก Part 6 Previous Applications and Travel History> Additional Information ประวัติการสมัครวีซ่าและการเดินทาง> Details of the Trip(s) (เฉพาะผู้ที่เคยเดินทางไปยังสหราขอาณาจักรมาก่อน(1) (คลิกที่รูปเพื่อดูรูปขยาย)
หมายเลข 1 You stated that you had travelled to the UK in the last 10 years. คุณระบุว่าคุณเคยเดินทางมายังสหราอาณาจักรภายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา
หมายเลข 2 Please provide details of all your trips to the UK over the last 10 years. โปรดให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางทุกการเดินทางที่ผ่านมา ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา
หากใครต้องกรอกข้อนี้ ก็ให้ใส่ วัน/เดือน/ปีที่ได้วีซ่า – วัน/เดือน/ปีที่คุณเดินทางไป-กลับ ในข้อ 19 
การกรอก Part 6 Previous Applications and Travel History> Additional Information ประวัติการสมัครวีซ่าและการเดินทาง> Reference No, in the visa(s)- เฉพาะผู้ที่เคยเดินทางไปยังสหราชอาณาจักรมาก่อน(2)
ภาพ การกรอก Part 6 Previous Applications and Travel History> Additional Information ประวัติการสมัครวีซ่าและการเดินทาง> Reference No, in the visa(s) - เฉพาะผู้ที่เคยเดินทางไปยังสหราชอาณาจักรมาก่อน (2) (คลิกที่รูปเพื่อดูรูปขยาย)
หมายเลข 1 You stated that you had been granted a UK  visa in the last 10 years.  คุณแจ้งว่าคุณเคยเดินทางไปยังสหราชอาณาจักรในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา
หมายเลข 2 Please enter the reference number(s) if known. This can be found on the previous visa(s) in your passport. You should enter details, even if you did not use the visa (s).  ให้กรอกหมายเลขอ้างอิงในกรณีที่ทราบ หมายเลขนี้จะปรากฏอยู่ในวีซ่าที่คุณใช้เดินทางในครั้งก่อนๆ และโปรดระบุหมายเลขอ้างอิงที่ปรากฏในวีซ่าไม่ว่าคุณจะใช้วีซ่านั้นเดินทางหรือไม่ก็ตาม (หมายเลขอ้างอิงที่ว่าจะอยู่ตรงมุมบนขวาของวีซ่าค่ะ มักขึ้นต้นด้วยตัวอักษร UKแล้วตามด้วยตัวเลขจบด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษUK000000A เป็นต้น