Search This Blog

Wednesday, 29 August 2012

ข้อมูลที่จะปรากฏบนวีซ่าวีซ่าท่องเที่ยวสหราชอาณาจักร


ข้อมูลที่จะปรากฏบนวีซ่าวีซ่าท่องเที่ยวสหราชอาณาจักร
บทความโดย Isa Lala (Co-writer)

เกี่ยวกับวีซ่าท่องเที่ยวสหราชอาณาจักร
คนที่ต้องการเดินทางมายังประเทศอังกฤษเพื่อท่องเที่ยวเป็นครั้งแรกนั้น ไม่ว่าจะมาเพื่อท่องเที่ยว เยี่ยมเพื่อน เยี่ยมแฟน เยี่ยมญาติ ควรทำเรื่องยื่นคำร้องขอวีซ่าท่องเที่ยวมาที่เรียกว่า Visit Visa ซึ่งมีแบบ General Visit สำหรับคนที่เดินทางโดยไม่ไปเยี่ยมใคร หรือไปเยี่ยมเพื่อน/แฟนแต่ไม่ใช่คนในครอบครัว และอีกตัวคือ Family Visit Visa ตัวนี้สำหรับคนที่ต้องการไปเยี่ยมคนในครอบครัว ทั้งครอบครัวตัวเองและสามี การเดินทางมาไปสหราชอาณาจักรฐานะนักท่องเที่ยวหรือ Visitors ระยะเวลาที่ทางสถานทูตจะอนุมัติในวีซ่าของคุณ ที่เรียกว่า Duration of Stay จะมีอายุใช้ 180 วันเป็นมาตรฐาน  และมักได้รับการอนุมัติให้เข้าออกได้มากกว่า 1 ครั้ง (Multiple Entry) อย่างไรก็ดี คุณควรอ่านรายละเอียดของวีซ่าเมื่อได้มาทุกครั้ง 
หากคุณได้รับวีซ่า คุณจะได้รับตราประทับจากทางสำนักตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักร UKBA โดยตราประทับนั้นจะปรากฏอยู่ในพาสปอร์ตของคุณ และจะมีลักษณะดังนี้ 

ข้อมูลที่จะปรากฏบนวีซ่าวีซ่าท่องเที่ยวสหราชอาณาจักร
 
ตัวอย่างวีซ่าท่องเที่ยวสหราชอาณาจักร
ข้อมูลที่จะปรากฏบนวีซ่าวีซ่าท่องเที่ยวสหราชอาณาจักร
หมายเลขวีซ่า อยู่ตรงมุมบนขวา มักขึ้นต้นด้วย UK ตามด้วยตัวเลขและตัวอักษร
VALID FOR /VALABLE POUR ออกเพื่อให้เดินทางไปยังประเทศ ในที่นี้ก็คือ UNITED KNGDOM
FROM/ DU วันที่เริ่มใช้วีซ่าได้ (สามารถเดินทางเข้าประเทศได้)
UNTIL/AU วันที่วีซ่าหมดอายุการใช้งาน
TYPE OF VISA/ TYPE DE VISA ประเภทวีซ่า C Visit คือท่องเที่ยวทั่วไป โดยทั่วไปคือ Multiple (เข้าออกได้หลายครั้งจนกว่าวีซ่าจะหมดอายุ) หากเป็น Single คือ สามารถเข้า-ออกได้เพียงครั้งเดียว แต่ผู้ที่ได้รับการอนุมัติวีซ่าสหราชอาณาจักรจะได้รับ MULT (ย่อมาจาก Multiple)
NUMBER OF ENTRIES/ NOMBRE D’ ENTREES จำนวนครั้งที่ได้รับการอนุมัติให้เดินทางเข้า-ออกได้
DURATION OF STAY/ DUREE DE SEJOUR ระยะเวลาที่สามารถอยู่ในสหราชอาณาจักรได้ตั้งแต่วันที่วีซ่าเริ่มใช้วีซ่าได้จนกระทั่งวันที่วีซ่าหมดอายุการใช้งาน โดยทั่วไปคือ 180 วัน
ON/ LE วันที่ยื่นคำร้องขอวีซ่า
NUMBER OF PASSPORT/ NUMERO DE PASSEPORT หมายเลขพาสปอร์ตของผู้ยื่นคำร้อง
SURENAME/NAME, NOM/PRENOM นามสกุลและชื่อของผู้ยื่นคำร้อง
REMARKS/REMARQUES หมายเหตุ ประเภทวีซ่า
วัน/เดือน/ปีเกิด   สัญชาติ/ประเทศที่ออกพาสปอร์ต
NO WORK OR RECOURSE TO PUBLIC FUND ห้ามทำงานและไม่มีสิทธิ์รับความสงเคราะห์ทางการเงินจากรัฐบาลของประเทศในสหราชอาณาจักร

หากคุณไม่ได้มีแผนการที่จะเดินทางในทันที ก็สามารถขอให้ระบุเลื่อนวันเริ่มใช้วีซ่าออกไปได้เป็นเวลาไม่เกินกว่า 3 เดือน ทั้งนี้ คุณควรแจ้งให้เจ้าหน้าที่ผู้ออกวีซ่าทราบแต่โดยปรกติในใบสมัครจะให้คุณระบุว่าจะเดินทางไป- กลับ เมื่อไร
ส่วนในกรณีที่ใบคำร้องของคุณไม่ผ่าน หรือคุณไม่ได้รับวีซ่า ในพาสปอร์ตของคุณจะไม่มีตราประทับ แต่คุณจะได้รับจดหมายชี้แจงเหตุผลที่ทางสำนักตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธแทน หากคุณถูกปฏิเสธวีซ่าประเภทท่องเที่ยว คุณสามารถทำเรื่องขอวีซ่าใหม่ได้ทันที แต่ต้องเตรียมเอกสารเพื่ออุดรอยรั่วซึ่งเป็นเหตุผลในการไม่ได้รับวีซ่า โดยให้ดูจากจดหมายชี้แจงนั้น แต่หากคุณถูกปฏิเสธวีซ่าประเภทติดตามโยกย้ายถิ่นฐานตามสมาชิกในครอบครัว หรือวีซ่าประเภทนักเรียน คุณอาจทำการอุธรณ์ Appeal ได้ ทั้งนี้ในจดหมายชี้แจงจะระบุสิทธิของคุณ

ข้อควรตระหนัก:
1.หากไม่อยากมีปัญหาในการขอวีซ่าครั้งต่อไปก็ไม่ควรอยู่เกินวันเวลาที่ได้ในวีซ่า (Over Stay)
2.คุณสามารถขอวีซ่าท่องเที่ยว (General  Visit) ได้เพียงปีละ 1 ครั้งเท่านั้นหากคุณอยู่ครบ 180 วัน เพราะกฎของ UK Border คือ ต้องอยู่ในประเทศตัวเองและในสหราชอาณาจักร 180 วัน ดังนั้นหากคุณต้องเดินทางตลอดทั้งปี เนื่องจากธุรกิจการงานหรือครอบครัว คุณควรขอเป็น Long-Term Visit อย่างไรก็ดี การขอ Long-Term Visit Visa นั้น หากเป็นการขอครั้งแรกและมีจุดประสงค์เพื่อไปเที่ยวและเยี่ยมครอบครัวสามี คำร้องของคุณอาจไม่ผ่าน ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Long-Term Visit Visa สามารถดูได้ที่
 http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/countries/thailand/vfs-services/?langname=Thai