Search This Blog

Friday, 13 July 2012

UK Visit Visa- Visiting Friend – Document Checklist


การเอกสารประกอบการขอวีซ่าท่องเที่ยวมายังประเทศอังกฤษและประเทศอื่นๆ ในสหราชอาณาจักร (มีสปอนเซอร์)
บทความโดย Aphrodite 


บทความนี้เขียนขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมเอกสารการขอวีซ่าท่องเที่ยว ผู้ออกจดหมายเชิญ และ/หรือมีสปอนเซอร์ เหมาะสำหรับ คนไทยที่ถือพาสปอร์ตไทยและอาศัยอยู่ในประเทศไทย ซึ่ง
1. กำลังเตรียมเอกสารเพื่อยื่นประกอบการขอวีซ่าท่องเที่ยวเพื่อมาเยี่ยมเพื่อน แฟน ซึ่งเพื่อนหรือแฟนเป็นได้ทั้งคนไทย คนต่างชาติ เพศเดียวกันและต่างเพศ
2. ไปพักบ้านของเพื่อนหรือแฟน หรือญาติเพื่อน หรือญาติแฟนในระหว่างที่เดินทางท่องเที่ยวในสหราชอาณาจักร ทั้งที่พักตลอดการท่องเที่ยวและพักเพียงไม่กี่วัน
3. เพื่อนหรือแฟนออกค่าใช้จ่ายให้บางส่วนหรือทั้งหมด หรือไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายให้ แต่มีพ่อแม่หรือญาติคนไทยเป็นคนออกค่าใช้จ่ายให้

คำศัพท์ในบทความที่คุณควรทราบ
Invitation Letter จดหมายเชิญ
Sponsor สปอนเซอร์ ผู้ที่ออกค่าใช้จ่ายให้คุณ
ข้อควรรู้เกี่ยวกับการขอวีซ่าท่องเที่ยว Visit Visas
1. จะขอวีซ่าล่วงหน้าได้นานเท่าไร
คุณสามารถทำเรื่องขอวีซ่าท่องเที่ยวล่วงหน้าก่อนออกเดินทางได้สูงสุดไม่เกิน 3 เดือน หากคุณต้องการเดินทางไปยุโรปก่อนเดินทางมายังสหราชอาณาจักร และเป็นเหตุให้คุณต้องขอวีซ่าล่วงหน้ามากกว่า 3 เดือน คุณสามารถขอคำแนะนำได้จากตัวแทนรับคำร้องเพื่อขอวีซ่าประจำประเทศไทย VFS ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-800-8050
2. ระยะเวลาที่จะได้รับการอนุมัติในวีซ่าประเภทท่องเที่ยว

Visit Visa หรือเดินทางมาในฐานะนักท่องเที่ยวหรือ Visitors ระยะเวลาที่วีซ่าของคุณจะมีอายุใช้ได้นั้นจะปรากฎอยู่ในวีซ่าที่ประทับติดอยู่ในเอกสารเดินทางหรือพาสปอร์ตของคุณ คุณอาจพำนักอยู่ในสหราชอาณาจักรได้เป็นเวลาสูงสุด 180 วันสำหรับการเดินทางไปเยือนแต่ละครั้ง หรือจนกว่าวีซ่าจะหมดอายุ และหากคุณไม่ได้มีแผนการที่จะเดินทางในทันที ก็สามารถขอให้ระบุเลื่อนวันเริ่มใช้วีซ่าออกไปได้เป็นเวลาไม่เกินกว่า 3 เดือน ทั้งนี้ คุณควรแจ้งให้เจ้าหน้าที่ผู้ออกวีซ่าทราบแต่โดยปรกติในใบสมัครจะให้คุณระบุว่าจะเดินทางไป- กลับ เมื่อไร
ขั้นตอนการขอวีซ่าท่องเที่ยว (มีสปอนเซอร) –การเตรียมเอกสาร
ส่วนที่ 1 เกี่ยวกับตัวคุณ
เอกสารที่ใช้ประกอบในการขอวีซ่าท่องเที่ยว ที่คุณต้องเตรียม มีดังต่อไปนี้ สีน้ำเงินคือต้องมี สีเทาคือ ควรมี
1. หนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ตที่มีอายุของพาสปอร์ตอย่างน้อย 6 เดือน (อ่าน การทำพาสปอร์ตและการต่ออายุพาสปอร์ต)
2. รูปถ่ายติดพาสปอร์ต แนะนำให้ถ่ายร้านที่รู้ระเบียบการถ่ายรูปติดพาสปอร์ตมาสหราชอาณาจักรหรือยุโรปเท่านั้น ที่สำคัญให้เน้นกับช่างถ่ายภาพว่าพื้นหลังต้องเป็นสีขาว ดูข้อกำหนดของรูปถ่ายติดพาสปอร์ตคลิกที่นี่)
3. สำเนาบัตรประชาชน 2 ชุด
4. สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด
5. หนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ตฉบับเก่า (หากมี)
6. หลักฐานด้านการงาน
  6.1 ในกรณีทำงาน หนังสือรับรองการทำงาน และสลิปเงินเดือน
  6.2 ในกรณีเป็นนักเรียน นักศึกษา ควรยื่น จดหมายรับรองจากสถานบันการศึกษา ในกรณีจะจบการศึกษา ก็สามารถขอใบรับรองจากสถาบันและจะให้ดี ให้ขอจดหมายรับรองว่าจะกลับไปร่วมพิธีรับปริญญาบัตร เป็นต้น
  6.3 ในกรณีเป็นเจ้าของกิจการ ใบจดทะเบียนการค้า ใบอนุญาตประกอบการค้า
 6.4 ในกรณีเป็นแม่บ้าน ให้เขียนจดหมายแนะนำตัว หรือไม่ได้ทำงาน แต่มีสามี แฟน คู่ชีวิตที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส หรือญาติให้การช่วยเหลือในด้านค่าใช้จ่ายรายเดือน ให้ยื่นสมุดบัญชีที่มีเงินเข้า
7. แบงก์สเตทเม้นท์หรือบัญชีธนาคารทุกบัญชีที่มีเงินเข้า หรือมีเงินฝาก โดยใช้สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือนรวมทั้งตัวจริง หากไม่มีรายได้ก็ให้เตรียมในส่วนของสปอนเซอร์แทน เครดิตการ์ดไม่ถือเป็นเป็นหลักฐานทางการเงิน
8. สลิปเงินเดือน ในกรณีผู้ที่ทำงาน
9. แผนการเดินทาง Itinerary (หากมี) คลิกเพื่อดูตัวอย่างแผนการเดินทาง
10.ใบจองตั๋วเครื่องบินซึ่งเป็นเพียงการจองยังไม่ออกตั๋ว (หากมี)
11. ใบคำร้องที่กรอกคำร้องออนไลน์และพรินท์ออกมาแล้ว
12. ใบจองวันยื่นคำร้อง
13. ค่าธรรมเนียมในการขอวีซ่า (คลิกเพื่ออ่าน ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า และ การซื้อแคชเชียร์เช็ค)
14. ประกันการเดินทาง (คลิกเพื่ออ่าน การเลือกซื้อประกันการเดินทาง) หากวีซ่าผ่าน คุณควรซื้อประกันการเดินทาง เพราะค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินสำหรับนักท่องเที่ยวนั้นแพงมาก

ส่วนที่ 2 หลักฐานจากสปอนเซอร์ (ข้อมูลโดยทั่วไป ครอบคลุมทั้งชาวไทยและต่างชาติ)
1. จดหมายเชิญ Invitation Letter (ดูตัวอย่างจดหมายเชิญคลิกที่นี่)
2. สำเนาหน้าแรกพาสปอร์ต หากสปอนเซอร์เป็นคนไทย สามารถใช้สำเนาหน้าแรกของพาสปอร์ตหรือสำเนาบัตรประชาชน
3. วีซ่าที่สปอนเซอร์ถือในกรณีเป็นคนไทย
3.1 หากเพื่อน/แฟนของคุณเป็นประชากรของที่นี่ เนื่องจากการแต่งงานหรือทำงานอย่างถูกกฎหมาย ให้ขอสำเนาบัตรประจำตัวผู้อยู่อาศัย Resident Permit หรือสำเนาของหน้าในพาสปอร์ตที่ได้วีซ่าสหราชอาณาจักร
3.2 หากเพื่อน/แฟนของคุณเป็นคนไทยที่มาเรียน ให้สำเนาจดหมายตอบรับจากสถานศึกษาและสำเนาของหน้าในพาสปอร์ตที่ได้วีซ่าสหราชอาณาจักร
4. หลักฐานทางการงานของสปอนเซอร์ เช่น จดหมายรับรองงาน สลิปเงินเดือน หรือสัญญาการจ้างงาน
5. หลักฐานทางการเงินของสปอนเซอร์ สเตทเม้นท์บัญชีเงินเข้า-ออกย้อนหลัง 6 เดือน
6. หลักฐานเกี่ยวกับเงินออม เงินฝาก หรืออื่นๆ ที่แสดงสถานะทางการเงินที่ดีและไม่ต้องพึ่งพารัฐบาลอังกฤษของผู้ที่เป็นสปอนเซอร์ให้คุณ
7. สำเนาการโอนเงินเข้าบัญชีของผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าที่สปอนเซอร์โอนให้ ในกรณีที่เป็นสปอนเซอร์และมีการโอนเงินเข้าบัญชีของผู้สมัครวีซ่า (หากมี)และควรโอนเงินเข้าบัญชีล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน จำนวนเงินที่โอนเข้าควรต้องสอดคล้องกับรายละเอียดที่ผู้ยื่นคำร้องกรอกในใบคำร้อง
8. หลักฐานที่แสดงความสัมพันธ์ของผู้ออกจดหมายเชิญและผู้สมัครวีซ่า เช่น รูปถ่าย การติดต่อกันผ่านอีเมล Skype หรือเครื่องมือสื่อสารอื่นๆ เป็นต้น (ผู้สมัครเป็นผู้เตรียมได้)
ส่วนที่ 3 หลักฐานอื่นๆ ที่คุณเห็นว่าจะช่วยให้ทางสำนักตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักร(UKBA) เห็นว่าสปอนเซอร์และคุณรู้จักกันดีจริง และสปอนเซอร์สามารถออกค่าใช้จ่ายให้คุณได้ตลอดระยะเวลาที่คุณอาศัยอยู่ในสหราชอาณาจักร

บทความอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมเอกสารประกอบในการขอวีซ่าท่องเที่ยว

หากต้องการอ่านบทความที่เกี่ยวกับจดหมายเชิญและหลักฐานของสปอนเซอร์โดยตรงคลิกที่นี่
ข้อแนะนำในการจัดกระเป๋า 1 สิ่งที่สามารถนำเข้าได้และจำกัดปริมาณในการนำเข้า
ข้อแนะนำในการจัดกระเป๋า 2 การตรวจสอบน้ำหนักกระเป๋าเดินทางของสายการบินต่างๆ
การกรอก Immigration Bureau  ก่อนออกจากเมืองไทย