Search This Blog

Saturday, 19 May 2012

Employment แรงงานที่ควรได้รับอัตราค่าแรงขั้นต่ำ


การทำงานในอังกฤษ Employment
บทความที่ 2 แรงงานที่ควรได้รับอัตราค่าแรงขั้นต่ำ
แปลโดย Aphrodite
คนที่่ใช้แรงงานเกือบทุกคนในสหราชอาณาจักรสมควรที่จะได้รับอัตราค่าจ้างตามอัตราค่าแรงขั้นต่ำ (The National Minimum Wage (NMW)
หากคุณทำงานดังต่อไปนี้ แต่ไม่ได้รับค่าจ้างตามอัตราค่าแรงขั้นต่ำ
นั่นหมายความว่านายจ้าง ของคุณกำลังทำผิดกฎหมาย
หากต้องการเรียกร้องความเป็นธรรมสามารถกรอกแบบฟอร์มร้องเรียนได้ที่เว็บไซต์Direct Gov
https://payandworkrights.direct.gov.uk/complaints/
ลักษณะงานที่ควรได้รับการจ่ายตามอัตราค่าแรงขั้นต่ำ (NMW)
  • คุณทำงานแบบมีการเซ็นสัญญา (contract of employment)
  • คุณมีสัญญาการทำงานในลักษณะที่คุณต้องทำงานให้นายจ้างเป็นรายบุคคล
  • คุณไม่ได้เป็นคนรับงานเอง ไม่ได้เป็นเจ้านายตัวเอง หรือ self-employed (หางานผ่าน Agency)
สัญญาการจ้างงานไม่จำเป็นต้องเป็นการเขียนขึ้้นมาเป็นลายลักษณ์อักษร จะเป็นการคุยตกลงกันก็ถือว่าเป็นสัญญาการจ้างงานได้
การจ่ายภาษีหรือ Tax ในฐานะ Self-employed ในที่นี่คือ คุณเป็นคนรับงานเอง  เช่น รับจ้างทำความสะอาดเอง ไม่ได้เป็นหนึ่งพนักงานของบริษัททำความสะอาด แต่คุณก็สามารถคิดราคาค่าจ้างตามอัตราค่าแรงขึ้นต่ำได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานะในการทำงานของคุณ
แรงงานที่ควรได้รับค่าจ้างตามอัตราค่าแรงขั้นต่ำ
บางครั้ง ก็มีความเข้าใจสับสนเกิดขึ้นว่าคุณควรได้รับค่าจ้างตามอัตราค่าแรงขั้นต่ำหรือไม่ หากคุณอยู่ในขอบข่ายต่อไปนี้ ก็หมายความว่าคุณควรได้รับค่าจ้างตามอัตราค่าแรงขั้นต่ำ
1. Agency Workers คนที่หางานผ่านตัวแทนบริษัทจัดหางาน เช่น เว็บไซต์งานต่างๆ ผู้ว่าจ้าง (โรงเรียน โรงแรม บริษัท เป็นต้น) จะจ่ายเงินให้แก่ตัวแทนเหล่านี้ แล้วตัวแทนที่หางานให้คุณ ก็จะหักเงินไว้ส่วนหนึ่งและให้เงินแก่คุณส่วนหนึ่ง หากต้องการจะรู้ว่างานเหล่านี้เป็นงานที่ผ่านตัวแทนหรือไม่ ให้สังเกตคำว่า 'temping' or ‘agency work’ ที่จะปรากฏอยู่ในหน้าประกาศรับสมัครงาน หากคุณทำงานผ่าน
ตัวแทนบริษัทจัดหางานเหล่านี้ คุณคือ Agency Worker ดังนั้นคุณควรได้รับค่าจ้างตามอัตราค่าแรงขั้นต่ำเป็นอย่างน้อยหากสมัครงานผ่านคนเหล่านี้
หน้าตาเว็บไซต์ที่ตัวแทนบริษัทจัดหางานประกาศรับคนทางอินเตอร์เน็ต 
 
2. Apprentices ผู้เข้ารับการฝึกงานการอยู่ในฐานะเด็กฝึกงานหรือ Apprenticeship คุณก็ควรได้รับค่าจ้างตามอัตราค่าแรงขั้นต่ำหรือสูงกว่า ซึ่งขึั้นอยู่กับอายุของคุณและอายุการทำงาน ในปีแรกมักได้รับค่าจ้างตามอัตราค่าแรงขั้นต่ำ ค่าแรงของ Apprenticeship ในอังกฤษณ ปี 2012 คืออ £2.50 ต่อชั่วโมง
การที่จะได้รับค่าจ้างตามอัตราค่าแรงขั้นต่ำในขณะที่เป็นเด็กฝึกงานนั้น คุณต้องมีสัญญาการจ้างงานและได้รับการฝึกอบรมงาน (Training)
อัตราค่าแรงของผู้เข้ารับการฝึกงานจะกำหนดโดยแต่ละประเทศในสหราชอาณาจักร
อังกฤษ - Apprenticeships or Advanced Apprenticeships
สก็อตแลนด์ -  Modern Apprenticeships
อร์แลนด์เหนือ – ApprenticeshipsNI และ Modern Apprenticeships
เวลส์ - Foundation Apprenticeships, Modern Apprenticeships, Foundation Modern Apprenticeships หรือ Apprenticeships
ผู้ที่อยู่ในระหว่างการทดลองงานหรือการเข้ารับการฝึกอบรมการทำงาน Trainees or workers on a period of probation
ผู้ที่เข้าโครงการฝึกทักษะการหางานของรัฐ Government employment schemes  เช่น โครงการ New Deal ( New Deal เป็นโครงการที่ผู้ที่ถือสัญชาติบริติชที่ตกงานเกินกว่า 18 เดือน และระหว่างนั้นก็รับเงินช่วยเหลือระหว่างหางานใหม่ ที่เรียกว่า Job Seeker’s Allowance – JSA ไปด้วย เข้าร่วมโครงการเพื่อพัฒนาทักษะในการทำงานและหางานทำ)

ผู้ที่หาประสบการณ์การทำงานกับองค์กรหรือบริษัท Work experience and internships การจะได้รับค่าจ้างหรือไม่ ขึ้นอยู่กับการตกลงกันระหว่างคุณกับผู้ที่รับคุณเข้าทำงาน
ผู้ที่ทำงานที่คิดค่าแรงเมื่องานสำเร็จ Pieceworkers เช่น งานขายทางโทรศัพท์ งานตัดเย็บเป็นรายชิ้น งานรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัยงานที่คุณไม่ได้ค่าแรงแต่ได้เงินเมื่อทำงานที่ได้รับมอบหมายสำเร็จตามที่ตกลงกับผู้ว่าจ้าง คุณควรตรวจสอบหรือคำนวณค่าแรงที่
http://www.direct.gov.uk/en/Employment/Employees/TheNationalMinimumWage/DG_175097
งานที่ได้รับค่าคอมมิชชั่นแทนค่าจ้าง Commission workers หากคุณทำงานขายหรือได้คอมมิชชั่นจากการขาย คุณควรได้ค่าแรงต่อชั่วโมงเท่ากับค่าแรงขั้นต่ำ
ผู้ที่ทำงานอยู่กับบ้าน Homeworkers เช่น คุณเป็นเจ้านายของตัวเอง ทำงานที่บ้าน คุณก็สามารถคิดค่าแรงได้เท่าค่าแรงขั้้นต่ำ
คนพิการที่ทำงาน Workers with a disability แม้ว่าคุณจะเป็นคนพิการ แต่คุณก็สมควรได้รับค่าแรงขั้นต่ำเทียบเท่าคนทั่วไป เว้นเสียแต่ว่า คุณจะรับงานที่มีเงื่อนไขหรือสัญญาก่อนเข้าทำงาน
เกษตรกร Agricultural workers เกษตรกรหรือคนที่ทำงานด้านนี้ควรได้รับค่าจ้างอย่างน้อยเท่าค่าแรงขี้่นต่ำหรือมากกว่า ทั้งนี้เพราะอัตราค่าแรงงานด้านการเกษตรนั้นสูงกว่าอัตราค่าแรงขั้นต่ำ
แรงงานชาวต่างชาติ Foreign workers แม้ว่าคุณจะเป็นชาวต่างชาติคุณก็สมควรได้รับค่าแรงเท่าอัตราค่าแรงขั้นต่ำ ไม่ว่าคุณจะมาเพิ่งเข้ามาอยู่หรืออยู่มานานแล้วก็ตาม หรือไม่เกี่ยวว่านายจ้างคุณจะมีที่ตั้งบริษัทอยู่ในหรือนอกสหราชอาณาจักร
ผู้ที่อพยพย้ายถิ่นฐานมาอาศัยในสหาชอาณาจักร Migrant workers
ผู้ที่เข้าร่วม European Social Fund programmes


ที่มาของข้อมูล เว็บไซต์ Direct Gov