Search This Blog

Saturday, 19 May 2012

Employment การลาป่่วย ลากิจและการลาหยุดพักผ่อน


การทำงานในอังกฤษ Employment
บทความที่ 4 การลาป่่วย ลากิจและการลาหยุดพักผ่อน
แปลโดย Aphrodite

สิทธิ์ในการได้รับวันหยุดพักผ่อน
แรงงานทุกคนมีสิทธิ์ได้ัรับวันหยุดพักผ่อนอย่างน้อย 5.6 สัปดาห์ต่อปี และหมายความว่าคุณก็ยังได้รับค่าจ้างระหว่างที่ลาหยุด
อย่างไรก็ดี การจะได้รับวันหยุดกี่วันนั้นขึ้นอยู่กับนายจ้างของคุณ และจำนวนวันที่แน่นอนที่คุณจะได้รับนั้นขึ้นอยู่กับชั่วโมงการทำงานและรูปแบบการทำงาน (งานไม่เต็มเวลา part-time และงานเต็มเวลา Full-time)
การลาป่วย
1. การลาป่วย Sick leave คุณมีสิทธิ์ลาป่วยได้ 5.5 สัปดาห์ต่อปี
ในกรณีลาป่วย คุณต้องแจ้งให้หัวหน้างานรู้หนึ่งชั่วโมงล่วงหน้าก่อนงานเริ่มเป็นอย่างน้อย และควรต้องแจ้งวันที่จะสามารถกลับไปทำงานได้
หากคุณลาป่วยเป็นเวลา  7 วัน คุณต้องกรอกใบลาป่วย Statement of Sickness form หรือฟอร์มที่ทางนายจ้างของคุณกำหนด
หากคุณลาป่วยเป็นเวลา  7 วันขึ้นไป ก่อนกลับเข้าไปทำงานใหม่ คุณต้องไปขอแบบฟอร์มยืนยันความแข็งแรงของสุขภาพหรือ Statement of Fitness to Work (fit note) จากหมอประจำไข้ (GP) ของคุณ หรือจากหมอที่ให้การรักษาคุณในโรงพยาบาล เพื่อยืนยันว่าคุณแข็งแรงพอที่จะกลับไปทำงานได้
หากคุณลาป่วยเป็นระยะเวลานาน คุณควรติดต่อกับหัวหน้างานเป็นระยะๆ ทำข้อตกลงเรื่องการจ่ายเงินค่าจ้างให้ชัดเจน และอาจต้องรับการสัมภาษณ์ก่อนกลับเข้าทำงาน
หากคุณโดนไล่ออกหลังจากที่คุณลางานนาน long-term sickness และรู้สึกว่าไม่ได้รับความยุติธรรม คุณสามารถขอคำแนะนำและความช่วยเหลือได้จาก Employment Tribunal

การลากิจ
1. การลาคลอด Maternity Leave 

คุณมีสิทธิ์ลาคลอดได้ 26 สัปดาห์ต่อปี แต่หากคุณต้องการลาคลอด 52 สัปดาห์ (1 ปี) คุณต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์การขอลาคลอด 52 สัปดาห์โดยยังได้รับเงินเดือน Statutory Maternity Leave (SMP) ขึ้นอยู่กับ
1.1 คุณทำงานกับองค์กรมานานเท่าไร คุณควรทำงานกับองค์กรเดิมอย่างต่อเนื่องมาอย่างน้อย 26 สัปดาห์ ในขณะคุณตั้งครรภ์ได้สัปดาห์ที่ 15 ก่อนเด็กเกิด
1.2 คุณทำงานกี่ชั่วโมงต่อสัปดาห์
1.3 คุณได้รับเงินเดือนต่อปีเท่าไร คุณได้เงินก่อนหักภาษีและประกันสังคมต่อสัปดาห์ละะ £107 เป็นอย่างน้อย ในปีภาษี 2012-13
หากคุณถือวีซ่าที่อนุญาตให้คุณอาศัยทำงานในสหราชอาณาจักรได้ คุณก็มีสิทธิ์ได้รับ SMP แต่หากในวีซ่าเขียนว่า “no recourse to public funds” คุณก็ยังขอSMP ได้ หากคุณเข้าข่ายผู้มีคุณสมบัติ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.direct.gov.uk/en/MoneyTaxAndBenefits/BenefitsTaxCreditsAndOtherSupport/Expectingorbringingupchildren/DG_10018741
2.3.การขอเพื่อดูแลบุตร Parental Leave ส่วนมากผู้ขอลากิจในลักษณะนี้มักเป็นผู้ชาย คุณมีสิทธิ์ลาเพื่อดูแลบุตรได้หากคุณทำงานมาอย่างน้อย 1 ปี เพื่อไปดูแลบุตรอายุต่ำกว่า 5 ขวบ หรือ 18 ปีในกรณีพิการ การไปดูแล เช่น พาไปหากหมอเพื่อฉีดวัคซีนหลังคลอด เป็นต้น
คุณสามารถลางานได้สูงสุด 13 สัปดาห์

การลาหยุดพักผ่อน

วันหยุดราชการ Bank  Holiday แต่ละประเทศในสหราชอาณาจักรจะไม่เหมือนกันเสียทีเดียว อย่างไรก็ดี วันหยุดราชการในอังกฤษและเวลส์ มีทั้งหมด 6 วัน รวมวันคริสมาสต์และ Good Friday
วันหยุดพิเศษในปี 2012 Special bank holidays
วันหยุดพิเศษนี้มักเกิดจากการเฉลิมฉลองงานพระราชพิธี เช่น ในปี 2012  จะมีการเฉลิมฉลอง the Queen’s Diamond Jubilee คือวันจันทร์และอังคารที่ 4-5 มิถุนายน 2012
วันหยุดชดเชย Substitute days
หากวันหยุดราชการไปชนกับวันเสาร์-อาทิตย์ วันหยุดพิเศษมักเป็นวันจันทร์ถัดมา
สิทธิพื้นฐานในการลาหยุดพักผ่อน The basics of holiday rights
1. คุณมีสิทธิ์ลาหยุดได้อย่างน้อย 5.6 สัปดาห์ต่อปี หรือ 28 วันสำหรับผู้ที่ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
2. หากคุณทำงานไม่เต็มเวลา part-time คุณมีสิทธิ์ลาได้ (5.6x จำนวนวันต่อสัปดาห์ที่คุณทำงาน) เช่น คุณมีสิทธิ์ลาได้ 22.4 วัน หากคุณทำงานสัปดาห์ละ 4 วัน
3. นายจ้างมีสิทธิ์อนุญาตหรือไม่อนุญาตวันที่คุณลาได้
4. คุณสามารถสะสมวันลาได้ตั้งแต่เริ่มทำงาน
5. คุณมีสิทธิ์ได้เงินเดือนในระหว่างที่ลา
6. หากคุณลาออก คุณมีสิทธิ์ขอให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างหากคุณไม่ได้ลาทั้งๆ ที่สามารถลาได้
7. คุณควรได้หยุดทำงานในวันหยุดราชการ
8. คุณสามารถลาหยุดพักผ่อนและลาคลอดได้
ที่มา http://www.direct.gov.uk/en/Employment/Employees/Timeoffandholidays/DG_10029788