Search This Blog

Tuesday, 27 March 2012

Going into Hospital in the UK

Going into Hospital การไปรับการรักษาในโรงพยาบาล
   บทความลำดับที่ 6 (จาก 9 บทความที่เกี่ยวข้อง)
  รวบรวม แปล และเรียบเรียงข้อมูลโดย Aphrodite
    ที่มาของข้อมูล หนังสือ A Journey to Citizenship Handbook - 2nd Edition (Life in the UK)
เข้าโรงพยาบาลในอังกฤษและ UK
ในกรณีที่คุณต้องเข้ารับการตรวจรักษาด้วยอาการป่วยไม่สาหัสที่โรงพยาบาล คุณจะต้องไปที่แผนกผู้ป่วยนอกหรือ The Outpatients Department (เหมือนที่เมืองไทย –Aphrodite) หากการรับการรักษาของคุณใช้เวลาสองสามชั่วโมง (เสร็จภายในหนึ่งวัน – Aphrodite) คุณคือผู้ป่วยนอก แต่หากคุณต้องเข้ารับการพักรักษาตัวในโรงพยาบาลคุณคือผู้ป่วยใน (Inpatient.)
คุณต้องนำของใช้ส่วนตัวต่างๆ ไปเอง เช่น ผ้าขนหนู ชุดนอน ชุดคลุม สบู่ยาสีฟันและอื่นๆที่เกี่ยวกับการทำความสะอาดร่างกาย คุณจะได้รับประทานอาหารจากทางโรงพยาบาลหากคุณเป็นผู้ป่วยใน หากคุณต้องการคำแนะนำเกี่ยวกับการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ให้คุณติดต่อไปได้ที่ Customer Services หรือ The Patient Advice and Liaison Service (PALS) ของโรงพยาบาลที่คุณจะเข้ารับการรักษา
มาของแหล่งข้อมูล
เว็บไซต์ DirectGov http://www.direct.gov.uk/en/HealthAndWellBeing/index.htm
เว็บไซต์ NHS http://www.nhs.uk/Pages/HomePage.aspx
หนังสือ A Journey to Citizenship Handbook - 2nd Edition (Life in the UK)