Search This Blog

Friday, 13 July 2012

UK Visa General Visit Document checklist- เที่ยวอังกฤษเอง


การเอกสารประกอบการขอวีซ่าท่องเที่ยวมายังประเทศอังกฤษและประเทศอื่นๆ ในสหราชอาณาจักร (ไม่มีสปอนเซอร์)
บทความโดย Aphrodite
บทความนี้เขียนขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมเอกสารการขอวีซ่าท่องเที่ยว แบบไม่มีสปอนเซอร์ คือ ผู้ที่เดินทางโดยออกค่าใช้จ่ายเองทั้งหมดและไม่ไปพักกับคนรู้จัก
ข้อควรรู้เกี่ยวกับการขอวีซ่าท่องเที่ยว General Visit
1. จะขอวีซ่าล่วงหน้าได้นานเท่าไร
คุณสามารถทำเรื่องขอวีซ่าท่องเที่ยวล่วงหน้าก่อนออกเดินทางได้สูงสุดไม่เกิน 3 เดือน หากคุณต้องการเดินทางไปยุโรปก่อนเดินทางมายังสหราชอาณาจักร และเป็นเหตุให้คุณต้องขอวีซ่าล่วงหน้ามากกว่า 3 เดือน คุณสามารถขอคำแนะนำได้จากตัวแทนรับคำร้องเพื่อขอวีซ่าประจำประเทศไทย VFS ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-800-8050
2. ระยะเวลาที่จะได้รับการอนุมัติในวีซ่าประเภทท่องเที่ยว
Visit Visa หรือเดินทางมาในฐานะนักท่องเที่ยวหรือ Visitors ระยะเวลาที่วีซ่าของคุณจะมีอายุใช้ได้นั้นจะปรากฎอยู่ในวีซ่าที่ประทับติดอยู่ในเอกสารเดินทางหรือพาสปอร์ตของคุณ คุณอาจพำนักอยู่ในสหราชอาณาจักรได้เป็นเวลาสูงสุด 180 วันสำหรับการเดินทางไปเยือนแต่ละครั้ง หรือจนกว่าวีซ่าจะหมดอายุ และหากคุณไม่ได้มีแผนการที่จะเดินทางในทันที ก็สามารถขอให้ระบุเลื่อนวันเริ่มใช้วีซ่าออกไปได้เป็นเวลาไม่เกินกว่า 3 เดือน ทั้งนี้ คุณควรแจ้งให้เจ้าหน้าที่ผู้ออกวีซ่าทราบแต่โดยปรกติในใบสมัครจะให้คุณระบุว่าจะเดินทางไป- กลับ เมื่อไร 

ขั้นตอนการขอวีซ่าท่องเที่ยว (แบบไม่มีสปอนเซอร) -การเตรียมเอกสาร
เอกสารที่ใช้ประกอบในการขอวีซ่าท่องเที่ยว ที่คุณต้องเตรียม มีดังต่อไปนี้ สีแดงคือต้องมี สีเทาคือ ควรมี
1. หนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ตที่มีอายุของพาสปอร์ตอย่างน้อย 6 เดือน (อ่าน การทำพาสปอร์ตและการต่ออายุพาสปอร์ต)
2. รูปถ่ายติดพาสปอร์ต แนะนำให้ถ่ายร้านที่รู้ระเบียบการถ่ายรูปติดพาสปอร์ตมาสหราชอาณาจักรหรือยุโรปเท่านั้น ที่สำคัญให้เน้นกับช่างถ่ายภาพว่าพื้นหลังต้องเป็นสีขาว ดูข้อกำหนดของรูปถ่ายติดพาสปอร์ตคลิกที่นี่
3. สำเนาบัตรประชาชน 2 ชุด
4. สำเนาทะเบียนบ้าน  2 ชุด
5. หนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ตฉบับเก่า (หากมี)
6. หลักฐานด้านการงาน
  6.1 ในกรณีทำงาน หนังสือรับรองการทำงาน และสลิปเงินเดือน
  6.2 ในกรณีเป็นนักเรียน นักศึกษา ควรยื่น จดหมายรับรองจากสถานบันการศึกษา ในกรณีจะจบการศึกษา ก็สามารถขอใบรับรองจากสถาบันและจะให้ดี ให้ขอจดหมายรับรองว่าจะกลับไปร่วมพิธีรับปริญญาบัตร เป็นต้น
  6.3 ในกรณีเป็นเจ้าของกิจการ ใบจดทะเบียนการค้า ใบอนุญาตประกอบการค้า
 6.4 ในกรณีเป็นแม่บ้าน หรือไม่ได้ทำงาน แต่มีเงินในบัญชีมากพอที่จะสนับสนุนการเดินทาง คุณควรเขียนจดหมายแนะนำตัว และควรมีสัญญาผ่อนบ้าน รถ หรืออื่นๆ เพื่อพิสูจน์ว่าคุณจะกลับเมืองไทยแน่นอนหลังท่องเที่ยวเสร็จ
แต่หากคุณไม่มีรายได้หรือเงินในบัญชีมากเพียงพอที่จะครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง คุณควรมีสปอนเซอร์(คลิกเพื่ออ่าน การขอวีซ่าท่องเที่ยวโดยมีสปอนเซอร์)
7. แบงก์สเตทเม้นท์หรือบัญชีธนาคาร ทุกบัญชีที่มีเงินเข้า หรือมีเงินฝาก โดยใช้สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือนรวมทั้งตัวจริง หากไม่มีรายได้ก็ให้เตรียมในส่วนของสปอนเซอร์แทน เครดิตการ์ดไม่ถือเป็นเป็นหลักฐานทางการเงิน
สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือนรวมทั้งตัวจริง เครดิตการ์ดไม่ถือเป็นเป็นหลักฐานทางการเงิน
8. สลิปเงินเดือน ในกรณีผู้ที่ทำงาน
9. แผนการเดินทาง Itinerary  (หากมี) คลิกเพื่อดูตัวอย่างแผนการเดินทาง
11. ใบคำร้องที่กรอกคำร้องออนไลน์และพรินท์ออกมาแล้ว
12. ใบจองวันยื่นคำร้อง
ข้อแนะนำในการจัดกระเป๋า สิ่งที่สามารถนำเข้าได้และจำกัดปริมาณในการนำเข้า การตรวจสอบน้ำหนักกระเป๋าเดินทางของสายการบินต่างๆ